Nieuws

Sociale huur- en koopwoningen verbeteren

Op maandagavond 19 november hebben raadsleden gesproken met KleurrijkWonen, de Culemborgse HuurdersBelangenVereniging en het College over de prestatieafspraken 2019-2025. Doel: de sociale huur- en koopwoningen voor (huidige en toekomstige) inwoners verbeteren. Onze GroenLinks-fractieleden Mischa Peters, Marlon Donck en Tim de Kroon waren hierbij aanwezig.

Lees verder

Het is tijd voor verandering

GroenLinks zet in op een Culemborg met gelijke kansen voor iedereen, een schone wereld voor onze kinderen, en een veilige stad waarin alle mensen zich thuis voelen. We maken lokaal onze eigen keuzes, en het is tijd voor verandering.

Lees verder

Begrotingsbehandeling: GroenLinks Culemborg zet in op meer groen, preventie in sociaal domein & acceptatie LHBT'ers

Het is tijd voor de 1e begroting van het raadsprogramma 'Ruimte voor de Stad'. Team GroenLinks is blij met het democratisch akkoord dat gericht is op het versterken van de lokale democratie. Zo gaat de gemeente experimenteren met buurtbegroting, e-participatie en consensusconferentie. In 2019 komt er een nieuw mobiliteitsplan waarbij we -naast veiligheid en goede bereikbaarheid- nadrukkelijk ook kiezen voor duurzame aspecten als een schone en gezonde stad. GroenLinks ziet dit als mooie kans om wandelen en fietsen verder te stimuleren. Ook kijken we uit naar het voorstel voor een regelarme bijstand. En de energietransitie wordt wijk voor wijk samen met inwoners bekeken.
 
Lees verder

Raad & Daad van 4 oktober: nieuw mobiliteitsplan, regionale strategie, voorstellen AVRI en begroting

De raad heeft zich uitgesproken over voorstellen van de AVRI: blik bij glas of bij plastic & in welke mate willen we afval scheiden stimuleren? Een plan van aanpak is vastgesteld voor een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoersplan, belangrijk zodat we de mobiliteit in Culemborg verbeteren. Enkele aandachtspunten voor de regionale ruimtelijke strategie zijn meegegeven aan het college. Tot slot is de raad gekomen tot een andere indeling van de begroting in lijn met het raadsprogramma.

 

Lees verder

GroenLinks en CDA Culemborg vragen om regeling voor afvoer incontinentiemateriaal

Per 1 januari wordt de nieuwe vorm van afvalinzameling geïntroduceerd. Tijdens de inspraakronde over de nieuwe vorm van het inzamelen van het restafval is duidelijk geworden dat er pas op zijn vroegst in het 3e kwartaal van 2019 het incontinentiemateriaal gescheiden kan worden aangeboden. Dit zou leiden voor een ongewenste kostenstijging voor deze doelgroep die hierop aangewezen is.

De fracties van GroenLinks en CDA in Culemborg vragen het college daarom met een (tussen)oplossing te komen voor het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal. Het kan volgens beide fracties niet zo zijn dat inwoners met incontinentieproblemen onnodig met hoge kosten worden geconfronteerd als gevolg van de keuze voor een ander inzamelingssysteem. De raadsleden vragen het college daarom met een pragmatische tussenoplossing te komen. Dit totdat er meer duidelijkheid is over de definitieve inzamel- en verwerkingsmethode.

Lees verder

Inwoners in gesprek met Vrijstad Energie over nieuwe windmolens

Op maandag 1 oktober heeft de eerste bijeenkomst Windwinning plaatsgevonden, georganiseerd door Vrijstad Energie samen met Eneco. De bijeenkomst werd drukbezocht door inwoners, grondeigenaren en belangstellenden. Bas de Jong en Jeroen Windhorst waren aanwezig namens GroenLinks om te luisteren naar de ideeen én reacties van inwoners hierop.

Lees verder

Pagina's