Binnen onze mogelijkheden zullen we de zorg inkomensafhankelijker maken om het voor iedereen bereikbaar te houden. We vinden het eerlijk dat de sterkste schouders de grootste lasten dragen, bijvoorbeeld via het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp.

De scheidslijnen tussen zorg en andere domeinen als onderwijs en veiligheid willen we afbreken door samen te kijken vanuit het vertrekpunt: wat is er op dat moment nodig. In de overgangsleeftijd van 18- naar 18+ komt er veel op sommige jongeren af, zeker als ze grotendeels leunen op jeugdhulp. We willen deze jongeren daarom al vanaf 16-17 jaar voorbereiden op de regels waar zij mee te maken krijgen en aanbod van hulp waar zij gebruik van kunnen maken zodra ze 18 worden.

Toegang tot de juiste zorg en ondersteuning wordt makkelijk vindbaar. Waarbij nog meer gewerkt wordt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Ook willen we knelpunten waar inwoners tegenaan lopen wegnemen: we zorgen voor duidelijkheid bij hulpaanvragen, we bieden continuïteit, onnodige regels en papierwerk schrappen we, en zeggenschap voor inwoners, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en professionals wordt vergroot. We willen een einde aan wachtlijsten en zetten in op deskundigheidsbevordering, multidisciplinaire samenwerking, bekendheid met ziektes als dementie en maken goed gebruik van ervaringsdeskundigen.

Onze principes in de zorg zijn solidariteit, vertrouwen en verbinding. De mens staat centraal en niet het budget, de instituties of organisaties.

Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. Je wilt gezond zijn én je gezond voelen. Controle over je eigen leven en meedoen in de maatschappij zijn daar cruciale voorwaarden voor. De gemeente kan daarbij geen mentale of fysieke beperkingen wegnemen of ziektes genezen. Maar de gemeente kan wél hulp en adequate zorg bieden. Ze kan eraan bijdragen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, sporten en bewegen stimuleren, en sociaal contact in wijken en buurten versterken door een ruim aanbod aan voorzieningen met een open deur en warm ontvangst.

Lees meer over: