We bevorderen kansengelijkheid, bijvoorbeeld door het stimuleren van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden of passende begeleiding naar werk en inkomen. Iedereen telt mee en kan meedoen.

Op vele terreinen is de toegenomen kansenongelijkheid zichtbaar, denk aan de gezondheid en levensverwachting van mensen, maar ook aan de kwetsbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Inwoners met een laag inkomen leven ten opzichte van inwoners met een hoog inkomen gemiddeld acht jaar korter en maar liefst vijftien jaar minder in goed ervaren gezondheid. Daarbij is deze groep ook nog eens bovengemiddeld geraakt door de coronacrisis: ze werken vaker met onzekere flexcontracten en ze wonen vaker in kleinere woningen waardoor thuisonderwijs bijvoorbeeld minder goed mogelijk is. Dit vraagt om actie op tal van terreinen. We doen wat we lokaal kunnen.

Onze plannen:

 • Alle Culemborgers met een laag inkomen weten de minimaregelingen van de gemeente te vinden en maken daar gebruik van. Om dit te realiseren gaan we kijken naar de effectiviteit van de communicatie en de toegankelijkheid van aanvraagformulieren. Hierbij betrekken we bewoners, ervaringsdeskundigen, professionals en de Culemborgse adviesraad sociaal domein.
   
 • Culemborg start een Schuldenoffensief. We willen het taboe op schulden doorbreken. We gaan door met de stappen die zijn gezet, zoals laagdrempelige hulp door schuldhulpverlening in samenwerking met Culemborgse Schuldhulpmaatjes, het overnemen van schulden en vroegsignalering door Kleurrijk Wonen en Werkzaak.
   
 • We willen een pilot met een basisinkomen of regelarme bijstand vanuit vertrouwen. Mensen in de bijstand kunnen bijverdienen of mogen giften aannemen van familie of vrienden zoals dat bijvoorbeeld in Amsterdam gebeurt. Juist om de druk bij inwoners te verlagen en om meedoen in de samenleving te bevorderen.
   
 • Het contact wordt gezocht met werkende armen om te kijken wat we als gemeente in samenwerking met partners kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Voor ouderen die niet of lastig kunnen rondkomen willen we gericht activiteiten en ontmoeting stimuleren en mogelijk maken.
   
 • Bij nieuw beleid vragen we vaker (inwoners)initiatieven en ervaringsdeskundigen om te weten wat het effect is van het beleid op bijvoorbeeld de positie van vrouwen, lhbtiq+’ers, mensen met een migratieachtergrond, mensen die in armoede leven, op jongeren en op de toekomstige generaties.
   
 • Een uiting van inclusiviteit in de openbare ruimte komt er zoals een stuk Regenboogdijk, samen met betrokkenen uit de stad.
   
 • Kennis over lhbtq+ bevorderen bij Culemborgse professionals en vrijwilligers in onderwijs, zorg, welzijn, veiligheid, sportclubs, verenigingen, bij loketten van de gemeente en gemeenschappelijke regelingen als Werkzaak. Door inzet van trainingen, certificaten als de Roze Loper, en er wordt samengewerkt met de Gender and Sexuality Alliance (GSA) op KWC en Lek en Linge; een scholierennetwerk die vindt dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie die is.
   
 • We willen een Toegankelijkheidsagenda. Want ook voor mensen met een beperking of een gebrek aan (digitale) vaardigheden is meedoen essentieel. Hierin komen onderwerpen aan bod als het wegnemen van drempels, realiseren van openbaar toegankelijke toiletten, bouwen van levensloopbestendige woningen, en het toepassen van helder taalgebruik.
   
 • Initiatieven uit de stad zoals de Voedselgroep en de Hulpgroep Laag Inkomen willen we faciliteren door te helpen met een (gezamenlijke) ruimte.