Onze stad kent verhoudingsgewijs het meeste aantal zzp’ers in Nederland waaruit ook blijkt dat er een grote eigenzinnige en creatieve kracht in de stad is. Hier kunnen we als gemeente beter bij aansluiten en op uitnodigen. We willen gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring op onderwerpen en vóóral ook het gesprek aangaan met bewoners in de eigen buurt.

Meer dan nu willen we in contact zijn met de volle breedte aan diversiteit en invalshoeken in de samenleving om verschillende stemmen te kennen, te horen en mee te laten doen. Dit sluit mooi aan bij onze stadsvisie wat Culemborg typeert als ‘Nederland in het klein’, omdat Culemborg vanwege de genoemde diversiteit, eigenzinnigheid en creativiteit een interessante proeftuin is voor sociale en duurzame experimenten. Tegelijkertijd zijn er mensen in onze stad die van dag tot dag leven, omdat zij lastig kunnen rondkomen, geen (passende) woning hebben of een beroep moeten doen op zorg en ondersteuning die niet altijd op maat is. Hier hebben we oog voor en voor deze inwoners zijn we van betekenis. Want iedereen moet kunnen meedoen en zich thuis en veilig voelen in onze stad.

We gaan door met verandering van politiek, gericht op mensen in de stad, door betere samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties én ook in de raad, met het college en met ambtenaren. Om te weten wat er leeft in Culemborg gaan raadsleden vaker en gezamenlijk luisteren naar de zorgen en ideeën van mensen. Ook willen we dat de politiek nog beter zicht krijgt op wat beleid met mensen doet door vooraf te checken bij inwoners, ondernemers en organisaties of nieuw beleid uitvoerbaar is, of dat er meer nodig is om het probleem op te lossen of een situatie te verbeteren. 

GroenLinks blijft de lokale democratie vernieuwen en versterken. Samen voor onze stad!

Onze plannen:

 • We zijn blij met de app CitizenLab (Platform Culemborg) die we voor elkaar hebben gekregen. Bewoners gaan we met deze app vragen naar hun mening en ideeën voor de buurt, wijk of stad. Culemborg wordt beter van burgerbetrokkenheid. Dit instrument willen we goed inzetten.
   
 • Groot voorstander zijn we van ontmoetingen op stads- en wijkniveau voor direct contact, het bespreken van onderwerpen die aandacht vragen, en om gemeentelijke plannen in een vroeg stadium voor te leggen zodat inwoners, ondernemers en organisaties meepraten en meebeslissen. Extra inzet doen we om ervoor te zorgen dat bewoners met diverse culturele achtergronden en opleidingsniveaus deelnemen.
   
 • De gemeentelijke dienstverlening wordt toegankelijk en gebruiksvriendelijk door persoonlijk, laagdrempelig en in klare taal te communiceren met inwoners, ondernemers en organisaties. We investeren hierbij in bewustwording met training voor ambtenaren, en in de vertaling van berichtgeving voor onder andere blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en laaggeletterden.
   
 • We gaan experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie: denk aan het begeleiden van een Burgerbegroting op wijk- of stadsniveau of een Klimaatberaad via loting.
   
 • Bij elke vorm van participatie wordt nadrukkelijker aan het begin nagedacht over het waarom, voor wie, wat er met de uitkomsten gebeurt en hoe deze worden teruggekoppeld naar degenen die participeren. Een Culemborgse Participatieraad bestaande uit actieve bewoners en onafhankelijke participatie-experts gaat gevraagd en ongevraagd advies geven ter verbetering van participatie in de stad.
   
 • De kwaliteit van de lokale nieuwsvoorziening blijft onze aandacht houden. In 2021 is er een impuls gegeven vanuit de gemeente met eenmalige steun aan Stichting Culemborg Nieuws. Hiermee kan zij onafhankelijke journalistiek neerzetten als aanvulling op het huidige aanbod. We gaan bespreken hoe dit uitpakt om te kijken wat de volgende stap is.
   
 • We sluiten een sociaal, groen en progressief bestuursakkoord met politieke partijen die willen meedoen. Hierin staan: de prioriteiten voor de komende jaren, doelen, keuzes, hoe onderwerpen worden opgepakt, en wie besluit. Zo is helder waarover het gesprek met de stad en het raadsdebat open en eerlijk kan plaatsvinden.
   
 • Er zijn veel inwoners en professionals die taken van de gemeente over willen nemen en dat ook prima kunnen, zoals huishoudelijke hulp of gezamenlijk groenbeheer in de buurt. Deze ruimte willen wij bieden en breeduit communiceren. We willen hiermee geen geld besparen, maar juist de kwaliteit en eigenaarschap bij de eigen leefomgeving en onze stad vergroten.
   
 • Voor inwoners wordt nog inzichtelijker gemaakt welke mogelijkheden er zijn om een initiatief van de grond te krijgen of een idee te bespreken. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt als het gaat om ruimtelijke plannen.
   
 • ​​​​​​​We zijn trots op de resultaten die voortkomen uit het Culemborgse Initiatievenloket, de Buurtpanels en Buurtbudgetten. Tussen deze loketten kan nog meer samenwerking plaatsvinden. De initiatiefnemers willen we jaarlijks in het zonnetje zetten met het Initiatievenfeest om te verbinden en te bedanken.