Wanneer daagt u de gemeente Culemborg uit?

Eind 2014 heeft de gemeente Culemborg met een motie van GroenLinks de 'Right to Challenge' opgenomen in het beleid van de Wmo 2015/2016. Met deze mogelijkheid krijgen inwoners de kans om vanuit hun eigen kennis en kracht een initiatief te starten voor buurtbewoners met een hulpvraag. Dan gaat het om zowel zorg als ondersteuning binnen het sociale domein. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een groep inwoners die ervaring hebben met het werken in de huishoudelijke hulp en die graag een lokale coöperatie willen vormen.

Het College van B&W kwam op 24 maart jl. met een plan waarin de 'Right to Challenge' wordt uitgewerkt. GroenLinks kan zich vinden in deze aanpak, maar vindt het daarbij wel belangrijk dat inwoners en zowel bestaande als nieuwe initiatieven hier proactief op gewezen worden door de gemeente. Hieronder hebben we kort op een rij gezet hoe u de gemeente Culemborg kunt uitdagen.

Hoe werkt het?
Als u zorg en/of ondersteuningstaken wil overnemen van professionals die dat nu doen, dan moet u dit kenbaar maken bij de gemeente Culemborg. De gemeente nodigt u vervolgens uit om een plan van aanpak te maken waarin duidelijk staat hoe en met welke middelen u de taken wilt overnemen en hoeveel dit gaat kosten. In het plan moet ook staan wat de aanvullende sociale waarde is die de initiatiefnemers kunnen leveren.

In 2016 aansluiten bij bestaande mogelijkheden
De gemeente Culemborg heeft besloten om 'het recht om uit te dagen' in ieder geval in 2016 te beleggen bij de bestaande mogelijkheden van bewonersinitiatieven, te weten de buurtbudgetten en het initiatievenloket.
Dit doet de gemeente zodat:
1. dit jaar zicht komt op de vraag naar en aard van bewonersinitiatieven,
2. geleerd kan worden van andere ervaringen in het land,
3. tijd genomen kan worden om de wenselijkheid van een meer geformaliseerde versie te onderzoeken,
4. de gemeente kan onderzoeken of er draagvlak in de regio is om bij een volgende inkoop de 'Right to Challenge' op te nemen,
5. er niet weer een nieuw loket komt voor bewonersinitiatieven.

Aanpak
1. In 2016 maakt de gemeente Culemborg budget vrij uit bestaande budgetten om burgerinitiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (zorg en ondersteuning) een impuls te geven.
2. Er komt een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie waar initiatieven een beroep op kunnen doen.
3. Onderzocht wordt hoe initiatieven met een duidelijke meerwaarde langduriger ondersteund kunnen worden.