Vastgestelde Windvisie belangrijke stap naar Culemborg energieneutraal

GroenLinks zet in op een duurzaam Culemborg. Deze raads- en collegeperiode hebben we daarin goede stappen gezet.

Raadslid Rudi Oortwijn heeft het initiatief genomen voor een duurzaamheidslening waar veel gebruik van wordt gemaakt en die na een half jaar al is uitgebreid vanwege het succes. Wethouder Joost Reus heeft samen met de raad en bewoners een Duurzaamheidsagenda weten neer te zetten met een stip op de horizon en duidelijke maatregelen hoe de stad daar kan komen. Duurzaamheidsinitiatieven krijgen de kans zich te ontwikkelen en een wijkaanpak stimuleert actie voor energiebesparing en -opwekking.

Nu de gemeenteraad op 23 november 2017 heeft ingestemd met de Windvisie, zijn initiatieven voor nieuwe windmolens mogelijk onder voorwaarden. GroenLinks is blij met al deze resultaten op weg naar Culemborg energieneutraal.

Enorme Opgave
Op dit moment wordt ongeveer vijf procent van de verbruikte energie in Culemborg duurzaam opgewekt. De gemeenteraad heeft als doelstelling dit naar honderd procent te brengen in 2040. Dat lijkt misschien een hele tijd, maar betekent een enorme opgave. Een mix van maatregelen is nodig, en dat kunnen we als gemeente zeker niet alleen. Bewoners, wijken en bedrijven moeten samenwerken en verleid worden. Maar ook de woningcorporatie en de lokale energiecoöperatie hebben een essentiële rol te vervullen zodat iedereen mee kan doen in deze verandering.

Ruimte voor windmolens
In de vastgestelde Windvisie zijn een aantal voorwaarden opgenomen die voor GroenLinks belangrijk zijn. Zo moet een initiatief voor een windpark ervoor zorgen dat er een eerlijke verdeling is van de lusten en de lasten, komt minimaal 50% in bezit van Culemborgse inwoners en krijgen ook omwonenden van een windpark die geen grondpositie hebben, of die geen windmolen op hun grondgebied treffen, (financiële) compensatie. Het College heeft ook de mooie toevoeging gedaan door een duurzaamheidsfonds te gaan oprichten dat gevoed wordt uit de opbrengsten van het windpark. Als aanjager voor weer andere maatregelen.

De raadsbehandeling
Vanuit de raad zijn een aantal amendementen aangenomen bij de Windvisie. CDA en SP hebben het voorstel gedaan dat voor de plaatsing van windmolens eerst industriële bestemmingen zoals Pavijen worden onderzocht, zodat het buitengebied zo min mogelijk wordt belast. VVD en CDA hebben de voorkeur voor zo groot mogelijke windmolens zodat er minder nodig zijn. GroenLinks heeft tegen beide amendementen gestemd aangezien het bedrijventerrein al verder wordt verkend en in elk geval niet voldoende zal zijn voor de doelstellingen die de gemeente Culemborg heeft vastgesteld. Het eerlijke verhaal voor GroenLinks is dat er ook elders windmolens nodig zijn en dat we geen gebieden kunnen uitsluiten. Laten we dan ook niet doen alsof en verkeerde verwachtingen scheppen. Verder wil GroenLinks niet op de stoel gaan zitten van de eventuele ontwikkelaar(s) door in te vullen wat de juiste hoogte is, vanuit landschappelijke en maatschappelijke inpasbaarheid kan dat zomaar net iets kleiner zijn. Een motie van de ChristenUnie heeft GroenLinks wel gesteund, zodat er extra aandacht is voor omwonenden die wat verder weg wonen en duidelijk hinder ondervinden (bijvoorbeeld door slagschaduw) en zij meegenomen worden in een compensatieregeling.

Trots op resultaat
Al met al heeft de politiek een helder signaal afgegeven door nieuwe windmolens in Culemborg mogelijk te maken. Nodig om energieneutraal te worden. GroenLinks is daar trots op.