Veel Culemborgers wachten op een betaalbare woning in Culemborg. En als team GroenLinks blijven we ons voor hen inzetten. In de raad heeft GroenLinks samen met PvdA, Culemborg van Nu en Culemborg Centraal een motie ingediend. Om in Parijsch ook te bouwen voor jongeren, starters, ouderen & alleenstaanden in onze stad die op zoek zijn naar betaalbare, groene & prettige woonruimte. Door het realiseren van bijvoorbeeld woon-zorg combinaties, tiny houses en kleinere appartementen. Helaas bleef de stemming gelijk, zodat deze motie opnieuw wordt besproken in de raad van 19 december.

Het blijft dus spannend en dat kan toch niet waar zijn? We willen als politieke partijen toch allemaal meer betaalbare woningen bouwen? Niet alleen in woord, maar ook in daad? We gaan dus in overleg met andere partijen. Wordt vervolgd en bekijk hier alvast onze motie:

Constaterende dat:
- een woning tot 350.000 euro vaak nog niet betaalbaar is voor een grote groep inwoners met een laag of middeninkomen,
- vernieuwende woonvormen van bijvoorbeeld wonen-zorgen, tiny houses en kleinschalige appartementen nodig zijn om inwoners een passend aanbod te bieden,
- juist voor jongeren, starters, ouderen en alleenstaanden dergelijk aanbod in Culemborg zeer beperkt is, ook als het gaat om betaalbare sociale huur en vrije sector huurwoningen,
- verkoop- en huurprijzen in de woningmarkt stijgen, nog niet wil zeggen dat een betaalbare en passende woning onmogelijk zou moeten zijn,
- nieuwe woningen voldoen aan de laatste duurzaamheidseisen en het juist voor een eerlijke energietransitie nodig is dat ook inwoners met een laag of middeninkomen zich deze kunnen veroorloven,

Roept het college op:
- nadrukkelijk ook werk te maken van woningen tussen de 180.000 en 250.000 euro, sociale huurwoningen tussen de 425 en 606 euro (conform ondernemingsplan Kleurrijk Wonen) en vrije sector huurwoningen tussen de 750 en 950 euro in de wijk Parijsch, en breder in heel Culemborg,
- in het combiscenario privaatrechtelijk te borgen dat er tenminste een evenredige verdeling is van nog te bouwen woningen tussen de 230.000 en 350.000 euro om te voorkomen dat veel van deze woningen alsnog onbetaalbaar zijn voor inwoners,
- actief initiatieven uit de stad die zich richten op vernieuwende woonvormen van bijvoorbeeld wonen-zorgen, tiny houses en kleinschalige appartementen vragen zich te melden bij de gemeente en hen waar mogelijk te begeleiden in hun initiatief,
- nadrukkelijk deze woon- en samenwerkingsopgave voor betaalbaar, duurzaam en groen wonen mee te nemen in het toegezegde investeringsprogramma, en financieringsmogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de grondexploitatie mee te nemen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage
In elk geval de uitkomsten van deze motie op te nemen bij de Kadernota 2021 - 2024.

Naam en ondertekening indiener(s):
Tim de Kroon & Mischa Peters, GroenLinks
Fouad Sidali, PvdA
Noël Bos, Culemborg van Nu
Machid el Boustati, Culemborg Centraal