Stadsdichter Culemborg 700 opent de raadsvergadering met 'Ode aan de stadsuurwerkmaker'

Terugblik laatste raad 2017. Fijne dagen!

Het Masterplan Parijsch 3.0, verkeer in de binnenstad en raadsondersteuning. Dit waren de onderwerpen van de gemeenteraadsvergadering van 21 december. Voor GroenLinks hierin belangrijk: een toekomstbestendige wijk is duurzaam en groen, onderzoek naar een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad, onderscheid kort- en lang parkeren (na)bij het centrum en het versterken van de lokale democratie. 

Masterplan Parijsch 3.0
Eind november heeft de gemeenteraad 'nee' gezegd tegen het financieren van een autoweg op de Distervlinderlaan en twee rotondes. Hierdoor moest het Masterplan opnieuw terugkomen in de raad. Met een motie van GroenLinks heeft het College ervoor gezorgd dat er in korte tijd opnieuw besloten kan worden en er nu een 3.0-versie voorligt. GroenLinks vraagt bij dit nieuwe Masterplan extra aandacht voor duurzaam en groen en wij kiezen er voor om de rode loper uit te leggen voor de fiets. Dat betekent rekening houden met de opmars van elektrisch vervoer, deelauto's en e-bikes en daar de (laad)infrastructuur op aanpassen. Een motie hiervoor hadden we ingediend.

GroenLinks is voor het fietspad Distelvlinderlaan, inclusief onderdoorgang. Op deze manier wordt verkeer gescheiden, is er op de Laan naar Parijs een afremmende werking, en komt er een aantrekkelijke doorgaande fietsroute. Juist in het belang van de veiligheid voor kinderen en jongeren die hier gebruik van gaan maken vanwege omliggende sportvelden en scholen.

Voor GroenLinks is nog onduidelijk, ook na de vergadering, waarom er voor de ingetekende kruising is gekozen bij de Laan naar Parijs - Prijsseweg - Ottersingel. Dit met het oog op een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie en de voorkeur voor de fietser in de voorrang. Wij zien dat niet terug en gaan hierover nog nadere technische vragen stellen.

N.a.v.  de inbreng van insprekers heeft GroenLinks-raadslid Tim de Kroon nog gevraagd aan het College hoe het zit met voldoende toegankelijke en veilige speelplekken voor kinderen. Naar eventuele doorsteekjes Laan naar Parijsch en ontwikkelingen bij de plas Lokkershoek, inclusief eigendom.

Op 18 januari komt het onderwerp terug in de raad en wordt er ingegaan op het proces, en wat GroenLinks betreft kan er ook overgegaan worden tot besluitvorming. De raad kan prima kaders en richting meegeven aan dit Masterplan dat anderhalf jaar terug is vastgesteld, hetzij met een open eind omdat er geen financiële dekking was voor een aantal amendementen.

Verkeer in de binnenstad
Inwoners willen vooral de markt autoluw maken, door het instellen van venstertijden voor levering van goederen en vrachtverkeer. Dat is GroenLinks met hen eens. Een onderzoek voor een bewaakte fietsenstalling met e-laadpunten steunen wij van harte. Het instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de Everwijnstraat en Markt/Oude Vismarkt: goed idee. Een amendement van CDA, CvN en VVD om de parkeertarieven voor een dagkaart op twee euro te houden heeft GroenLinks gesteund, nadat het gelijktrekken van alle parkeertarieven geschrapt was uit het voorstel. GroenLinks is voor kort parkeren Zandstraatroute en lang parkeren Palumbusroute.

Raadsondersteuning
Tijdens de voorbespreking heeft GroenLinks-commissielid Conny de Laat gevraagd waarom er volgens de nieuwe Verordening raadsondersteuning in beginsel alleen contact kan zijn tussen raadsleden en ambtenaren via de griffie. Want wij zien dat contact heel belangrijk is om het raadswerk goed te kunnen doen. In Culemborg wordt veel samengewerkt tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, raadsleden en ambtenaren en dat past bij de ambitie om de lokale democratie te versterken. Om dit te benadrukken en mogelijk te maken heeft GroenLinks met Culemborg van Nu een amendement ingediend dat is aangenomen! Blij met deze eerste stap. Wordt zeker vervolgd.

Fijne dagen & Nieuwjaarsbijeenkomst
Na dit bericht gaan wij genieten van hele fijne feestdagen en wensen u dat ook! Graag tot ziens in 2018. Misschien wel bij onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagavond 5 januari, voor leden en vrienden van GroenLinks Culemborg.