GroenLinks wil dat zorg & ondersteuning voor inwoners verbetert én betaalbaar blijft. Het 1e concept Wmo/Jeugd beleidsplan voldoet hier nog niet aan: we verwachten verandering. In aanloop naar een nieuw mobiliteitsplan in 2020 heeft GroenLinks om een voetgangerskaart gevraagd. Hierdoor is o.a. een aantrekkelijke wandelroute station-binnenstad toegevoegd. Wat GroenLinks betreft snel door naar volgende fase: maatregelen waarmee fietsers prioriteit krijgen in Culemborg! Verder kwamen voorbij de jaarlijkse belastingverordeningen (geen bijzonderheden), kadernota GR breedband (vervolg raadsbesluit) & 'paraplubestemmingsplan archeologie' dat bescherming biedt aan verwachte archeologische waarden van Culemborgs grondgebied. Het voorstel beëindiging erfpacht restaurant Op de Haven leidde tot veel vragen, waardoor dit stuk is teruggenomen door het college, wordt aangevuld en later terugkomt. De raad is unaniem tegen het voorstel om van alle Culemborgse huishoudens 7 euro per jaar te vragen, zodat inwoners met incontinentie- & medisch afval dit gratis kunnen weggooien. Vooral vanwege hoge administratiekosten. Wat GroenLinks graag wil is recyclen, maar dat kan nog niet.

Komen tot een nieuw Wmo/Jeugd beleidsplan
GroenLinks heeft het concept beleidsplan Wmo/Jeugd ‘zorg voor elkaar’ met aandacht gelezen. Wij hebben veel schriftelijke vragen gesteld, omdat we willen weten tot welke maatregelen dit gaat leiden. Deze kunnen namelijk voor inwoners en zorgaanbieders in Culemborg veel effect hebben. Het beleidsplan zoals nu voorligt is wat GroenLinks betreft nog te vaag en er worden nog te veel termen en maatregelen genoemd waarvan niet duidelijk is wat het effect gaat zijn: wat gaan onze inwoners & zorgaanbieders ervaren, wat gaan al die vele vrijwilligers & initiatieven in de zorg ervaren?

Raadslid Mischa Peters: "We stemmen alleen in met een beleidsplan Wmo/Jeugd dat helpt om de zorg echt effectief te organiseren, die muren tussen organisaties en domeinen wegneemt, regeldruk vermindert en waar oprechte aandacht is voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij opvoeden & opgroeien en zelfstandig leven met een ziekte of beperking."

Dat is wat GroenLinks betreft de boodschap die we moeten uitdragen met dit nieuwe beleidsplan en als we dan zaken lezen als efficiencykorting, het invoeren van sanctiemaatregelen en het werken met zorgplafonds dan maken we ons zorgen. Op welke manier leveren deze maatregelen een bijdrage aan de transformatie, het verbeteren van zorg & ondersteuning, waarvan we met zijn allen zo van overtuigd zijn dat die nodig is.

Kortom, wij hopen dat de volgende versie van dit beleidsplan meer uitstraalt dat we in Culemborg lef hebben om te vernieuwen het anders te doen en de mens centraal te zetten. GroenLinks staat voor goede zorg die óók betaalbaar is.

Voetgangerskaart toegevoegd
Na de vorige bespreking over een nieuw mobiliteitsplan heeft het college aanvullingen gedaan in het raadsvoorstel waardoor er meer duidelijkheid is over wandelroutes (op verzoek van GroenLinks), parkeren en het vervolgproces. In de commissie sprak de Culemborgse Fietsersbond-afdeling in en hield een pleidooi voor een Hoofdnet Fiets zodat er een duidelijke 'rode loper' is voor de fiets van oost naar west (en vice versa). GroenLinks is hier ook voor, waarbij we extra aandacht hebben voor goede bereikbaarheid met de fiets vanuit de wijken naar binnenstad en station.

GroenLinks kijkt uit naar de volgende fase: maatregelen met aantrekkelijke fietsroutes! Top is bijv. dat de Parallelweg Oost naar 30 km/u gaat of de gedachte van een vrijliggend fietspad langs een deel van de Otto van Reesweg, waarbij de mooie bomenrij blijft staan: dat delen we met D66.
In maart 2020 komt dit onderwerp volgens het college opnieuw op de raadsagenda: weer een stap dichterbij een nieuw mobiliteitsplan voor Culemborg.

Belastingverordeningen
GroenLinks heeft hier geen bijzonderheden gezien, ook geen vragen gesteld. Bekijk het raadsvoorstel.

Kadernota GR Breedband
Zeven Rivierenlandse gemeenten, waaronder Culemborg, hebben in de afgelopen periode besloten gezamenlijk te willen voorzien in ontwerp, aanleg, onderhoud, en beheer van een breedbandnetwerk. Hiervoor wordt een zogenaamd 'openbaar lichaam UBR' opgericht via een gemeenschappelijke regeling. Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen om deze UBR begin januari 2020 in werking te laten treden. GroenLinks ziet deze kadernota als een uitwerking van eerdere afspraken en heeft ook hier geen bijzonderheden gezien. Bekijk het raadsvoorstel.

Paraplu Bestemmingsplan Archeologie
Op basis van de evaluatie van het archeologisch beleid heeft de gemeenteraad vorig jaar de geactualiseerde Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 2017  vastgesteld. Met het paraplubestemmingsplan Archeologie wordt uitvoering gegeven aan het archeologiebeleid van de gemeente Culemborg. Het paraplubestemmingsplan biedt bescherming aan de verwachte archeologische waarden van het grondgebied van Culemborg. Het bestemmingsplan geeft aan wanneer archeologisch onderzoek nodig is, in het geval ergens gebouwd (of gesloopt) gaat worden of de grond anderszins verstoord wordt. Meer weten? Bekijk het raadsvoorstel. GroenLinks heeft nog gevraagd of de Voet van Oudheusden is betrokken bij dit raadsvoorstel, dat is zo.

Beëindiging erfpacht restaurant Op de Haven
"De grond onder het restaurant ‘Op de haven’ is eigendom van de gemeente. Deze grond wordt verpacht. Het pand is (gedurende de erfpachtperiode) eigendom van de pachter. De erfpachtovereenkomst van de grond loopt op 4 juni 2020 af. Bij beëindiging van de erfpachtovereenkomst is de gemeente verplicht de erfpachter een vergoeding te betalen voor de waarde van de opstal (het restaurant).
Stichting jachthaven en camping De Helling (hierna ‘de stichting’) heeft een erfpachtovereenkomst met de gemeente voor de grond onder de jachthaven en camping. Het gehele terrein van de jachthaven en camping wordt aan de stichting verpacht, met uitzondering van het stukje grond onder het restaurant. In de erfpachtovereenkomst met de stichting is afgesproken dat als de erfpachtovereenkomst van het restaurant afloopt, de stichting het eerste recht krijgt om de erfpacht te verkrijgen. Als gemeente zijn we dus verplicht om de erfpacht aan te bieden aan de stichting. Als de stichting hiervan afziet, is de gemeente vrij om het aan een ander aan te bieden." Dit is de inleiding van het raadsvoorstel. Groenlinks heeft gevraagd om een hertaxatie en meer inzicht waarover we nu precies beslissen. Ook willen we weten hoe de Stichting De Helling erin staat, mede gezien de brief die de raad vandaag van de Stichting heeft ontvangen. Het college neemt het raadsvoorstel terug gezien de verschillende vragen in de commissie en zal een hertaxatie overwegen en de raad hierover informeren.

Inzameling incontinentiemateriaal & medisch afval
Het raadsvoorstel of inwoners gratis, wat wil zeggen door alle huishoudens in Culemborg betaald met een jaarlijkse verhoging van 7 euro op de afvalstoffenheffing, is na een voorstel van PvdA unaniem van de agenda afgehaald. Ingeschatte kosten hiervan: 83.000 euro waarvan bijna een kwart opgaat aan registratie en beoordeling (overhead). GroenlInks is hier geen voorstander voor, want als we straks luiers en incontinentiemateriaal apart gaan inzamelen over 1 of 2 jaar bijv. dan komt er weer een ander systeem, wat voor veel onduidelijkheid zorgt bij inwoners én waarom zouden we hier dan in investeren?