Team GroenLinks Culemborg is blij met het aangenomen Groenbeleidsplan én wil hieraan graag met inwoners & organisaties uitvoering geven! We onderzoeken of een extra investering in deze financieel lastige tijd mogelijk is. Meer groenbeleid is meer dan groen alleen: groen draagt bij aan gezondheid, fijn wonen, elkaar ontmoeten, vermindert wateroverlast, verkoelt de stad in de zomer, vergroot de waarde van huizen en trekt bedrijven aan. Bij uitvoering wordt uitgegaan van behoud & herstel van biodiversiteit.

Deze week was er naast de raad ook commissie waar enthousiast gesproken is over nieuwe speelruimte voor kinderen en jeugd. Een doel uit het raadsprogramma om zo verblijven & bewegen in een groene omgeving te stimuleren. Op naar meer van deze natuurlijke speelplekken! In de raadsvergadering van 4 juni komt het speelruimteplan ter besluitvorming, evt. extra financiering wordt meegenomen bij de kadernota en begroting.

Bij het beleid rond grondexploitatie heeft GroenLinks opnieuw gevraagd hoe we in Culemborg betaalbare woningen kunnen realiseren, juist voor kleinere huishoudens én starters. Het antwoord: bouwen, bouwen, bouwen en daarbij scherp blijven onze doelstellingen. GroenLinks wil graag goed op de hoogte gehouden worden van samenwerkingen met bijv. Kleurrijk Wonen, inwoners en ontwikkelaars.

In mei en juni wordt gediscussieerd over de Voorjaarsrapportage: hierin staan de financiën van gemeente Culemborg én de voortgang van beleid. De coronacrisis is hierin nog niet meegenomen. In onze berichten houden we je op de hoogte!

Meer lezen? 

Meer groen en biodiversiteit
Het Groenbeleidsplan is een mooi, volledig plan met tal van groene maatregelen die vrijwel direct met inwoners en groene organisaties in de stad kunnen worden opgepakt. GroenLinks heeft erbij wethouder Joost Reus op aangedrongen om vooral ook daarop in te zetten en niet nog meer plannen of visies te maken. Zeker nu Culemborg extra goed moet nadenken over waar het geld zo effectief mogelijk kan worden ingezet. De wethouder zegt dit toe.

Er is nog niet besloten over het bedrag dat de gemeente hiervoor gaat uittrekken, dat gebeurt binnenkort bij de discussie over de kadernota. De inzet van GroenLinks is dat er eenmalig extra in groen wordt geïnvesteerd in 2021 en 2022. Daarvoor is ondanks de noodzakelijke bezuinigingen wat ruimte voor. En dat vinden we belangrijk, omdat groen niet alleen bij aan een mooie, groene stad, maar heeft ook tal van andere opbrengsten, ook economisch. Zie dit artikel.

Sommige partijen in de gemeenteraad zeggen groen wel belangrijk te vinden, maar zijn vervolgens niet bereid daar extra middelen voor in te zetten terwijl dat kan binnen de incidente beschikbare middelen van de gemeente. GroenLinks hoopt dat deze partijen alsnog de waarden inzien, omdat groen in de stad ook helpt om een gezonde stad te zijn, ruimte geeft aan diverse dier en plantentsoorten en er voor zorgt dat we voorbereid zijn om wateroverlast en hittestress in de stad tegen te gaan.

Natuurspeelplaatsen
Er is een ambitieus speelruimteplan voor de jeugd opgesteld, en het is ook belangrijk dat zij voldoende plek heeft en zich thuis voelt in Culemborg. Het speelruimteplan gaat uit van de rechten van het kind en daar hoort spelen nadrukkelijk bij. Spelen betekent gezondheid, vrijheid en creativiteit. Heel goed dat daarom de link wordt gelegd met het sociaal domein door de betekenis van speelplekken op kansrijk opgroeien. In het speelruimteplan worden de verschillende leeftijdscategorieën en het verschillende aanbod dat passend is helder op een rij gezet.

GroenLinks heeft aangegeven:
> leg vooral de link met investeringen voor meer groen en biodiversiteit (groenbeleidsplan) én het doel vanuit het raadsprogramma om kunstprojecten met jongeren uit te voeren in wijken,
> zet in op cofinanciering bij nieuwe natuurspeelplaatsen,
> het betrekken van inwoners bij beheer van speelruimte moet geen bezuinigingsmaatregel zijn,
> structureel budget verhogen voor speelplekken zal lastig zijn, GroenLinks maakt daarom de keuze om een stevig bedrag vrij te maken vanuit de financiële reserves van de gemeente die echt ingezet worden voor de uitvoering van (nieuwe) natuurspeelplaatsen.

Daarbij zien we mogelijk een keuze ontstaan tussen kleine aanpassingen op bestaande speelplekken óf het creëren van nieuwe natuurspeelplaatsen met name grote die zichtbaar zijn voor een hele wijk en misschien zelfs wel voor de stad. Dan gaat het over de impact en meerwaarde van de investering die we evt. doen bij de kadernota en begroting 2021 voor inwoners in Culemborg.

Voorjaarsrapportage
GroenLinks heeft de werkorganisatie en het college bedankt voor het aanleveren van de Voorjaarsrapportage 2020. Door corona heeft de werkorganisatie die al drukbezet was opnieuw focus moeten aanbrengen in wat ze dit jaar kan uitvoeren. Zo ziet het college zich genoodzaakt om toch belangrijke onderwerpen als ouderenbeleid door te schuiven naar volgend jaar en met prioriteit door te pakken op het verbeteren én betaalbaar houden van de zorg en ondersteuning voor inwoners. GroenLinks wil dat ouderen de aandacht krijgen die zij verdienen en daarom hebben we gevraagd om een toezegging van de wethouder dat ouderen volop worden meegenomen in lopende plannen en nadrukkelijk in te zetten op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. De wethouder gaat dit doen.

Er staat genoeg in de Voorjaarsrapportage om trots op te zijn:
> binnen het Leerhuis wordt volop gewerkt met mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij kunnen meedoen. Hierin haken tal van regionale en lokale organisaties bij aan,
> nieuwbouwprojecten waarin toegankelijkheid voor mensen met een beperking goed is geregeld: Elisabethhof , Hart van Nieuwstad, ONS Roma, De Molenaar ('t Jach),
> inburgering van nieuwe Culemborgers door ze kennis te laten maken met de stad en andere Culemborgers te ontmoeten,
> bestrijden van kinderarmoede samen met partners in de stad en eraan bij dragen dat kledingpakketten bij die gezinnen komen die dit het hardste nodig hebben,
> structureel extra investeren om de zorg en ondersteuning te bieden die nodig is,
> en de waardevolle opbrengsten van het participatietraject bezuinigingen waar we dankzij inwoners ons voordeel mee kunnen doen als raad.

Wij hebben het college gevraagd om deze inspanningen en resultaten die mede voortkomen uit het raadsprogramma en aangenomen moties & amendementen nog meer dan nu zichtbaar te maken naar de stad. De wethouder gaf aan dat richting het najaar onze resultaten apart zichtbaar worden gemaakt, o.a. in de Culemborgse Courant.

GroenLinks heeft nog aandacht gevest op twee onderwerpen:
> ontwikkelagenda jongeren: in beantwoording van onze technische vragen wordt aangegeven dat vooral in de praktijk wordt samengewerkt o.b.v. de agenda kansrijk opgroeien 0-12 jaar. Maar op welke wijze wordt er nu goed samengewerkt in de leeftijdscategorie hierboven: 12 - 23 jaar? Juist ook hier zitten raakvlakken met jeugdzorg en kansen om in te zetten op preventie en iedereen doet mee. De wethouder gaf aan dat er veel wordt gedaan aan om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, jongeren een startkwalificatie te laten halen, er is een regionaal transformatiefonds en er zijn concrete voorbeelden hoe de gemeente kwetsbare jongeren in Culemborg helpt naar een duurzame plek in de maatschappij. De burgemeester vulde aan dat er intensief jeugdoverleg plaatsvindt zowel preventief als repressief. Hier wordt veel in samengewerkt en ontwikkeld.
> Onderdeel van het raadsprogramma is: 'Te starten met een onderzoek naar de realisatie van een stagecampus, samen met ondernemers en onderwijsaanbieders. en hoe kan woonruimte voor studenten en jongeren worden uitgebreid' en hoe staat het hier nu meer? De wethouder geeft aan dat er vooral nu inzet is op betaalbare woonruimte voor jongeren en ouderen in de Spoorzone en zeker wordt opgepakt.

Met deze antwoorden gaat de Voorjaarsrapportage op 4 juni naar besluitvorming in de gemeenteraad.