Raad & Daad deze week: meer groene speelruimte, betaalbare woningen en afzien huurverhoging, Culemborg regenboogstad en toegankelijk, clubaccommodatie FairPlay, gemeenschappelijke regelingen

GroenLinks wil méér groene speelplekken voor kinderen en jeugd in Culemborg! Om bewegen en creatief buiten spelen mogelijk te maken. Daarom zijn we voor het nieuwe speelruimteplan dat hier vanuit gaat. Of er een extra investering komt besluit de raad in het najaar. Door enorme woningmarkt-druk worden prijzen van huizen steeds duurder. Voor mensen met een kleine portemonnee is het steeds moeilijker een passende en betaalbare woning in onze stad te vinden.

GroenLinks heeft daarom de wethouder opgeroepen samen met projectontwikkelaars en Kleurrijk Wonen hier werk van te maken én kansen te pakken zoals bijv. Rijks-regelingen om woningbouw in Coronatijd op gang te houden. Het college zegt dit toe.

Een motie van SP, GroenLinks en Culemborg Centraal met een oproep aan verhuurders in Culemborg om af te zien van huurverhoging in 2020 en 2021 is helaas nét niet aangenomen. Hopelijk maakt de landelijke politiek nog een vuist.

Aanpak rond Inclusie-agenda en Culemborg Regenboogstad wordt uitgesteld naar 2021 vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit i.v.m. corona. GroenLinks heeft begrip voor deze beslissing van het college. Tegelijkertijd zien wij in de stad inwoners, veelal ervaringsdeskundigen, die zich graag inspannen om van Culemborg een Inclusief Culemborg te maken voor zowel LHBTI’ers als mensen met een beperking. Daarom hebben we gevraagd of het toch mogelijk is om al dit jaar samen met deze betrokken inwoners te kijken naar hoe ook nu al kan worden samengewerkt met het platform Culemborg Toegankelijk en Klankbordgroep LHBTI in oprichting. Het college gaat dit doen. Zodat we in 2021 samen kunnen doorpakken op zowel Inclusie-agenda als Culemborg Regenboogstad.

In de raad heeft GroenLinks een motie van CU gesteund om een clubaccommodatie voor voetbalvereniging FairPlay mogelijk te maken als zij met eigen middelen het initiatief neemt.

Gemeenschappelijke regelingen
AVRI. Komend jaar zal de afvalstoffenheffing waarschijnlijk stijgen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste krijgt AVRI minder betaald voor opgehaalde grondstoffen (plastic, papier, textiel) dankzij wereldwijde negatieve prijsschommelingen (als China geen hergebruikte papier meer wil, daalt de prijs in Nederland voor dat papier). Daarnaast blijkt nog te vaak dat textiel en plastic wordt ingeleverd dat te vervuild is. Deze worden vervolg verbrand. Zonde. De AVRI doet tal van voorstellen om op deze ontwikkelingen invloed te krijgen.

GroenLinks heeft een amendement (voorstel) ingediend zodat iedere gemeente in Rivierenland zelf gaat beslissen of zij inzameling van oud-papier wil beleggen bij verenigingen (zoals nu) of door de AVRI. De AVRI kan dat vele malen goedkoper en dat scheelt dus in de afvalstoffenheffing voor inwoners. Ons voorstel om deze keuze aan gemeenten zelf te laten is unaniem aangenomen!
Daarbij vinden we het geven van verkapte subsidie aan verenigingen geen AVRI-taak en zouden gemeenten hier zelf over moeten kunnen beslissen. Het aantal Culemborgse verenigingen dat hier van profiteert is ook nog eens beperkt t.o.v. verenigingen uit andere regiogemeenten. Hopelijk wordt het aangenomen voorstel omgezet in praktijk. Hierover zullen we berichten bij meer info.

Werkzaak. Maandelijks krijgt de raad vanaf nu inzicht in Corona-effecten op Werkzaak, de uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen. Ook vragen we kritisch te kijken naar de uitgaven vanwege de bezuinigingen die gemeente Culemborg moet doen én tegelijkertijd weten dat voor het bieden van werk en inkomen bijv. voor jongeren extra inzet nodig zal zijn. De vraagt vraag wat Werkzaak gaat doen met de uitkomsten van verschillende experimenten regelarme bijstand die onlangs bekend zijn gemaakt. GroenLinks is benieuwd naar de reactie! Opnieuw vraagt de raad aandacht & inspanning van Werkzaak voor samenwerking met lokale initiatieven en sociaal ondernemers als Jobhulp Culemborg, Cooperatie van Makers en Betuwere Wereldwijd óók met een deugdelijke betaling voor hun inspanningen en resultaten.

GGD. Voor veel gemeenschappelijke regelingen is het nog onzeker welk effect de corona-crisis gaat hebben op de begroting. Zeker zal het invloed hebben op de GGD daar hoef je geen glazen bol voor te hebben. De afgelopen weken hebben we kunnen zien welke megaoperatie zij op touw heeft moeten zetten om hun rol in bestrijden van corona mogelijk te maken. Dat zal zeker ook in 2021 nog zijn sporen nalaten.

Meer lezen over speelruimteplan..
GroenLinks wil eenmalig investeren in nieuwe groene speelplekken en is enthousiast over de opgestelde visie en concrete voorbeelden in het speelruimteplan. Nadrukkelijk wordt gekeken naar de leeftijden 0-12 jaar én 12-18 jaar met verschillende innovatieve concepten. Mooi, want ieder kind en iedere jongere verdient een plek in Culemborg.

Bij het opstellen van dit speelruimteplan zijn diverse partijen betrokken zoals Kinderraad, Elk Welzijn, GGD, scholen, politie én dat is waardevol. Houd dit vast.

Belangrijk en goed te lezen dat bij uitvoering van het speelruimteplan (2020-2030) bewoners groot en klein & lokale ondernemers worden betrokken én dwarsverbanden worden gelegd met bijv. aanzwengelen van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Bij (her)ontwikkeling van een wijk willen wij speelruimte niet zien als sluitpost of extra’tje maar als noodzakelijk onderdeel van de wijk in samenhang met wat er al is aan voorzieningen in omliggende wijken.

GroenLinks vindt dat we met een eenmalige investering niét het achterstallig onderhoud van nu moeten oplossen, maar echt iets nieuws gaan realiseren.

We hebben de wethouder gevraagd om voor de begroting in het najaar de uitvoeringsmaatregelen te delen om een goed besluit te kunnen nemen: die krijgen we. Dan weten raad én inwoners wat te verwachten van een Culemborgse speel-impuls. Wel zo duidelijk.

Team GroenLinks Culemborg ziet vooral uit naar snelle uitvoering, benut daarbij ook de vele cofinancieringskansen zoals bij Jantje Beton, VSB fonds en de provincie.

Want de kinderen van vandaag zijn de jeugd van morgen en de volwassenen van overmorgen!