En we zijn blij dat wij dat samen met anderen kunnen doen. Het college, de werkorganisatie, inwoners, partners in de stad en collega-raadsleden hebben hard gewerkt, meegedacht en voorstellen gedaan. Deze onzekere corona-tijd en noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen vragen om keuzes met een duidelijke koers voor ogen. Welke stad willen we zijn nú en straks? GroenLinks kiest vóór een sociaal en groen Culemborg dat we samen met inwoners, partners en ondernemers in de stad vormgeven en realiseren. Er is actie geboden en wel nú. De Kadernota biedt dit perspectief: op maandagavond 22 juni stelt de raad deze vast.

We werken aan een Culemborg die de zorg en ondersteuning aan inwoners biedt die nodig is.
• Waar voor inwoners met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering beschikbaar is
• Waar álle kinderen kunnen deelnemen aan sport of muziekles
• Waar armoede en schulden terugdringen prioriteit heeft
• Waar mensen met een beperking kunnen meedoen, en
• Waar geluisterd wordt naar ervaringen van inwoners om van te leren.

Het zijn de belangrijke voorzieningen die we willen behouden zoals een bibliotheek om lezen en digitale vaardigheden te ontwikkelen. Het theater dat bijdraagt aan verbinding in de stad, ruimte biedt aan creatief talent én Culemborg aantrekkelijk maakt voor mensen om te komen wonen. Het welzijnswerk om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan én activiteiten voor en door jongeren te organiseren. Dat is niet alleen leuk, dat is pure noodzaak om een inclusieve samenleving en een leefbare stad te houden: bij GroenLinks telt iedereen mee en dóet iedereen mee!

Daarbij willen we, nee móeten we, ook oog hebben voor volgende generaties. Daarom investeren we in een groene, duurzame toekomst en zorgen we dat de energietransitie op koers blijft.

Helaas moeten wij de financiële tekorten oplossen die grotendeels veroorzaakt zijn door het Rijk vanwege ontoereikende budgetten voor huishoudelijke hulp en jeugdzorg. Vanavond maken we dan ook een vuist naar de landelijke overheid samen met PvdA: stop nieuwe lokale bezuinigingen.

Wij willen graag de lasten eerlijk over inwoners verdelen, naar draagkracht. Alleen heeft een gemeente geen echte instrumenten om inkomensbeleid te voeren. Het enige instrument dat daarbij in de buurt komt, is de OZB voor mensen met een koopwoning. Hoe groter de waarde van de koopwoning, hoe hoger immers de OZB. Daarom kiezen wij voor een verhoging om naast alle bezuinigingsmaatregelen voorzieningen voor de stad te kunnen behouden. Met het nieuwe tarief is Culemborg een gemiddelde gemeente in de regio.

Team GroenLinks Culemborg is trots op de gezamenlijk ingeslagen weg met het raadsprogramma van zeven partijen waaraan we samen uitvoering geven. Samenwerken geeft energie én hoop voor de toekomst. In het democratisch akkoord staat:

1) We willen aansluiten bij wat leeft in de stad
Duidelijk is dat de voorgenomen bezuiniging op bijv. gladheidsbestrijding mensen bezorgd maakt en volières in de Plantage gewaardeerd worden. GroenLinks is daarom voor behoud van gladheidsbestrijding-aanpak, het regelmatig snoeien van fruitbomen, behoud van afvalbakken en zitbankjes in de stad én van vogels in de Plantage. Maar er is ook een groeiende groep mensen die zich zorgen maakt over het welzijn van deze vogels. Daarom hebben wij een dringend beroep op het college gedaan om bij de volières nog eens goed naar dierenwelzijn te kijken en daarbij de expertise en betrokkenheid van mensen uit de stad te benutten: het college heeft toezegd om hiermee aan de slag te gaan.

2) We willen gebruik maken van aanwezige kennis, kunde en ervaringen
Zo kun je als gemeente een aanpak ontwikkelen op een manier die uitnodigt tot meedenken en meedoen. GroenLinks stelt daarom voor -met een motie- om alle budgetten en instrumenten zoals Buurtpanels en Initiatievenloket vooralsnog te handhaven, de onderlinge samenhang te verbeteren en zo te komen tot een solide basis voor samenwerken met inwoners en maatschappelijke initiatieven in de stad. Daar gaan we in de nabije toekomst nog heel veel plezier van hebben.

3) We willen ruimte bieden aan ideeën van inwoners en maatschappelijke initiatieven
Een mooi voorbeeld van een vernieuwend maatschappelijk initiatief is Linawijs.
GroenLinks stelt daarom voor -met een amendement- het jeugdzorgbudget te verlengen voor passend onderwijs-zorg aanbod bij Culemborgs initiatief Linawijs. Omdat kinderen na jarenlang thuiszitten hiermee geholpen zijn.

Blij zijn we met de initiatieven van collega-raadsleden waaraan GroenLinks graag heeft meegewerkt en die wij dan ook mede ondertekenen:
> Investeren in verduurzaming maatschappelijk vastgoed, Verduurzamen met draagvlak & Energietransitie.
> Afzien van bezuiniging op regionaal vervoer en wel via pilot onderzoeken of door verbetering in samenwerking Klaartje en Versis bezuinigingen mogelijk zijn zonder dat dienstverlening aan kwetsbare Culemborgers vermindert.
> Zoals gezegd een klemmende oproep aan het Rijk om te stoppen met bezuinigingen op gemeenten: tot hier en niet verder!
> Inzicht in jeugdwerkloosheid in Coronatijd én aangeven welke extra inzet nodig is om jongeren kansen te bieden naar studie, stage en werk.

We willen iedereen in de stad bedanken die input heeft geleverd bij de diverse participatie-bijeenkomsten online en offline om mede richting te geven aan de bezuinigingen. Deze inbreng heeft ons als GroenLinks-fractie in elk geval enorm geholpen bij het maken van moeilijke keuzes. Ook hebben we ervan geleerd én zullen we er op letten dat u een terugkoppeling krijgt van de gemeente van wat er met de input gedaan is.

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg, voor nú en voor straks. Samen met inwoners en partners in de stad, want iedereen telt mee!