Maandagavond 22 juni heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt. Na een intensieve voorbereiding waarbij inwoners konden meedenken. Onze dank daarvoor! Met een sluitende meerjarenbegroting is de Kadernota vastgesteld. Alleen de VVD stemde tegen.

Blij zijn we dat de voorstellen van GroenLinks zijn aangenomen om:
> de samenwerking met de stad verder vorm te geven, en
> het jeugdzorgbudget voor het Culemborgse onderwijs-zorg initiatief Linawijs te verlengen.

Zelf hebben we met instemming voorstellen van raadscollega's gesteund, zoals behoud van afvalbakken en bankjes, gladheidsbestrijding, snoeien van fruitbomen, vogels in plantage en samen met inwoners kijken naar dierenwelzijn & beheer. Via een pilot kijkt de gemeente of verbeterde samenwerking tussen Klaartje en Versis mogelijk is, waarbij kwalitatief goed vervoer voor inwoners uitgangspunt is. Verder is afgesproken dat we jaarlijks de voortgang van energieneutraal Culemborg bespreken, investeren in verduurzamen van onderwijsgebouwen, focus houden op betaalbare woningen in Spoorzone i.p.v. een onderzoek naar evt. verhuizing stadskantoor. We focussen op aanpak jeugdwerkloosheid en nemen als raad iets meer tijd om te kijken naar parkeertarieven. Tot slot ook raadsbrede steun voor behoud & aantrekken van bedrijven in aansluiting op onze stadsvisie.

Zo behouden we belangrijke voorzieningen en de zorg die nodig is. Met oog voor werkgelegenheid en een sociaal & groen Culemborg, nú en in de toekomst. Samen met inwoners en partners in de stad.

Team GroenLinks Culemborg maakt andere keuzes.
Wij willen níet bezuinigen zoals VVD op theater De Fransche School, natuur- en milieu educatie, peuterspeelzaalwerk, samenwerking met inwoners & maatschappelijke initiatieven, regionale mobiliteit, sociale ondernemers, een investeringsfonds ten gunste van ondernemers en fort Werk aan ’t Spoel.

En GroenLinks ziet bezuinigingsvoorstellen van CDA niet als ‘nice to haves’: vergroening van de stad met inwoners, inzet op duurzaamheid en Cultuurfonds Culemborg. Zéker nu culturele makers het zwaar hebben en cultuur bijdraagt aan een aantrekkelijke, leefbare stad.

Daarom kiezen we om de OZB wat meer te verhogen dan VVD en CDA zelf voorstelden. Een verschil van 2 á 3 euro per maand voor een gemiddeld huishouden. Hiermee komt Culemborg op een gemiddeld OZB-tarief in de regio.

Dat is waar GroenLinks voor kiest.
Hier staan wij voor.

> Bekijk alle documenten en de raadsvergadering hier terug.