Redichemse Waard (google maps)

Herstel de Redichemse Waard(en)

In de Redichemse Waard zijn er volop kansen om de natuur en het landschap te herstellen, meer extensieve landbouw toe te passen, de biodiversiteit te vergroten en bewoners te betrekken bij beheer en onderhoud. Ook zou het gebied beter toegankelijk kunnen worden zodat het aangesloten kan worden op andere wandelpaden. Het huidige gebruik voor recreatie van de plas voortzetten. Dat is wat GroenLinks wil.
 
Om deze redenen is het nodig dat er een gedegen en gedragen plan komt dat bij voorkeur door de eigenaar van het gebied en andere betrokkenen (waaronder de gemeente, Collectief Redichemse Waard, het Waterschap en Vitens) samen gemaakt wordt en eenzijdige ontwikkeling door de eigenaar wordt voorkomen.

Het huidige conceptplan dat op 23 november 2016 is gepresenteerd aan raadsleden en betrokkenen (zie www.redichemsewaard.nl voor sheets en informatie) voldoet niet aan de eisen die andere betrokkenen, het College maar ook GroenLinks voorstaan. Toch willen wij dit samenwerkingsproces nog een kans geven, omdat dit de beste manier zou zijn om samen met de eigenaar de schouders eronder te zetten. Dat plan moet dan wel op basis van een zorgvuldig proces tot stand komen en niet eenzijdig worden voorgelegd.

Mocht de eigenaar niet tegemoet willen komen aan de eisen die het College stelt (maar ook andere betrokkenen) waaronder:

- ontwikkeling gericht op het versterken van waarden van de hele Redichemsche waard;
- borgen van duurzame, veilige en toekomstgerichte inrichting en uitvoering;
- toekomstig eigendom, beheer en onderhoud is (ook juridisch) helder geregeld en vastgelegd;
- zorgvuldig proces gericht op samenwerking en betrokkenheid.
 
Dan ziet GroenLinks geen andere keuze dan ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, het verontdiepen van de plas te voorkomen en andere opties die kansen biedt voor het gebied verder uit te zoeken. Hierbij is het goed te vermelden dat de erfpachtovereenkomst nog steeds geldig is en dat GroenLinks die dan ook wil behouden.
 
Het uitvoeren van een gezamenlijk en gedragen plan waarin kansen voor natuur, landschap, archeologie, cultuurhistorie en recreatie ten volle worden benut, kost uiteraard geld. Om aan geld te komen is verontdiepen van de plas door slib te storten een van de mogelijkheden die de eigenaar zou willen uitvoeren. GroenLinks heeft daar grote twijfels bij en wil als dit ter sprake komt, maximale garanties en voorbeelden van situaties in het land waarin het wel volgens gestelde criteria kan. Zo vinden we het essentieel dat:
- er een stabiele en natuurrijke plas ontstaat;
- de waterkwaliteit ten minste gelijk blijft of bij voorkeur verbetert;
- het grondwater niet vervuild wordt;
- er een fonds wordt opgericht om eventuele herstelwerkzaamheden te kunnen betalen;
- in het gebied rondom de plas, de natuur en landschap worden hersteld;
- het plan voor dit alles door eigenaar en andere belanghebbenden echt samen wordt gemaakt en niet eenzijdig wordt voorgelegd.
 
Maar ook andere opties om aan geld te komen zouden dan uitgezocht kunnen worden. Denk aan crowdfunding of zelfs het aankopen van het gebied. Dat is alleen nu nog niet aan de orde.
 
Hoe nu verder?
De gemeenteraad besluit waarschijnlijk eind januari 2017 of het College:
  1. Zich moet inspannen om tot een zorgvuldig en gezamenlijk proces te komen om een plan op te stellen dat voldoet aan gestelde criteria.
  2. Als dat niet lukt ongewenste ontwikkelingen tegen moet gaan.
  3. Het besluit om de erfpachtovereenkomst op te zeggen niet uit te voeren (vooralsnog zal dit ook niet gebeuren).
GroenLinks kiest voor optie 1. Want als dat niet lukt wordt er automatisch verder gegaan met optie 2. En aangezien de erfpachtovereenkomst nu geldt en verontdiepen ook met de overeenkomst onder voorwaarden (volgens wet- en regelgeving) toegestaan is (al kan en zal de gemeente zeker haar zienswijze indienen bij Rijkswaterstaat en daarmee haar invloed aanwenden op een eventueel besluit) is een keuze voor optie 3 niet ter sprake, ook omdat dit vooralsnog niet zal gebeuren.
 
GroenLinks hoopt op een goed en echt gezamenlijk plan dat bijdraagt aan een mooie Redichemse Waard en recht doet aan alle waarden die het (in potentie) bezit. Mocht dat niet lukken, dan willen we dat het College er alles aan doet om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, de erfpachtconstructie te handhaven en te kijken welke opties er verder zijn om de kansen voor de Redichemse Waard wel te benutten.