GroenLinkse resultaten bij begrotingsbehandeling

De Algemene Beschouwingen van fractievoorzitter Rudi Oortwijn heeft u op deze website al kunnen lezen. Maar wat zijn de concrete groene en linkse resultaten bij de begrotingsbehandeling? We zetten het voor u op een rij.

GroenLinks wil duurzame investeringen aanjagen

Op donderdagavond 3 november jl. is de begroting van Culemborg vastgesteld. GroenLinks heeft zich samen met andere partijen ingezet voor investeringen in duurzaamheid. De gemeente heeft al eerder de ambitie gesteld om klimaatneutraal te worden, maar hoe wordt je dit?

Om ambitieuze doelstellingen te behalen zijn stappen nodig van zowel de gemeente, inwoners als bedrijven. Samen moeten we energiebesparende of energieopwekkende maatregelen nemen. Om dit aan te jagen is met een amendement van GroenLinks, D66, PvdA en de VVD een budget van 80.000 euro beschikbaar gesteld voor de komende twee jaar. Het College zal naar de gemeenteraad terug komen met een voorstel hoe zij dit geld precies gaat inzetten. Gedacht wordt aan een of meer duurzaamheidsmakelaars of- aanjagers die activiteiten voor hun rekening nemen. Ook zal het College aangeven op welke termijn en met welke concrete stappen Culemborg klimaatneutraal kan zijn. 

Breed stadsgesprek 'Uit de armoede komen'

Bij de begrotingsbehandeling heeft GroenLinks het initiatief genomen om de samenwerking rondom armoede nog verder te verbeteren, te verbreden en te vernieuwen. Dit leidde tot een voorstel voor een breed stadsgesprek met als insteek 'Uit de armoede komen'. De gemeente kent al diverse regelingen (bijv. Jeugdsportfonds, Doe Mee regeling, collectieve ziektekostenvereniging) en er zijn goede initiatieven (bijv. repaircafe, schuldhulpmaatjes en voedselgroep). Toch zijn er verbeterslagen mogelijk, dit laat ook de onlangs verschenen minima-effectrapportage zien. Tegelijkertijd willen we nieuwe initiatieven die er zijn in de eigen gemeente, maar ook buiten de eigen gemeente, onder de aandacht brengen. Deze wensen zal het college in het voorjaar van 2017 bundelen in een stadsgesprek. Zodra bekend is wanneer deze plaatsvindt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. 

Aandacht voor gevolgen kostendelersnorm

GroenLinks raadslid Tim de Kroon heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met professionals vanuit het wijkteam, Elk Welzijn en schuldhulpmaatjes om zicht te krijgen op mogelijke negatieve effecten van de kostendelersnorm. Deze maatregel is in 2015 door de Rijksoverheid opgelegd. Dat betekent dat mensen met een bijstandsuitkering die samenwonen met andere volwassenen worden gekort op hun uitkering. Veel maatschappelijke organisaties lokaal en landelijk hebben aan de bel getrokken over de negatieve effecten hiervan doordat mensen onwenselijk in de problemen komen terwijl zij (tijdelijk) iemand onderdak bieden. In Culemborg blijkt ook dit het geval te zijn, ten minste in een aantal situaties.

GroenLinks heeft daarom een motie ingediend waardoor het College inzichtelijk(er) gaat maken hoe vaak de kostendelersnorm in Culemborg wordt toegepast, zorgt voor schrijnende situaties en een rol speelt bij het bieden van tijdelijk onderdak aan dak- en thuislozen in Culemborg. Vervolgens zal het College de mogelijkheden in beeld brengen om gebruik te maken van de beleidsvrijheid die staatssecretaris Klijnsma geeft om de kostendelersnorm (tijdelijk) niet op te leggen. De motie is unaniem aangenomen. Wordt vervolgd dus.

Fietsbrug naar Houten verkennen

D66 heeft met GroenLinks een motie ingediend die het College oproept om samen met de gemeente Houten, de provinciebesturen van Gelderland en Utrecht en ProRail de mogelijkheid te onderzoeken voor een snelle fietsverbinding, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een fietspad langs de Spoorbrug over de Lek. Tevens zullen de gevolgen voor de pontverbinding in kaart worden gebracht. GroenLinks is blij met deze stap, die ook onderdeel is van ons verkiezingsprogramma Sociaal met een Groen hart (2014-2018)