De positie van mensen met een beperking is in Nederland verslechterd, stelt de Verenigde Naties afgelopen week. Dat wordt vooral veroorzaakt door een zich terugtrekkende rijksoverheid en ook door de decentralisatie naar gemeenten. "Om uitsluiting en achterstand van mensen met een beperking tegen te gaan, moet de overheid ingrijpen. Maar de trend van dit decennium is juist dat de overheid zich terugtrekt en minder aan de knoppen draait. Dat heeft de rijksoverheid deels uitbesteed aan de gemeenten tijdens de veelbesproken decentralisatie uit 2015." GroenLinks heeft samen met D66 & CvN schriftelijke vragen gesteld aan het college over de invoering van een inclusie-agenda in Culemborg. Wordt vervolgd.

Sinds kort kent onze raad drie ambasadeurs anti-discriminatie die met ondersteuning van Ieder1gelijk zich inzetten voor inclusieve samenleving: Ahmed Salama, Josefien Rooks en Conny de Laat. Op 5 november jl hebben Josefien en Conny deelgenomen aan het VNG-congres 'Jouw gemeente inclusief' en ons daar laten bijpraten over intenties en gevolgen van VN-verdrag Handicap voor gemeenten. Dit VN-verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen en vraagt van gemeenten ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen. Concreet betekent dit voor de gemeente Culemborg het opstellen van een inclusie-agenda: een plan waarin de gemeente aangeeft hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gedrag Handicap.

Onze vragen aan wethouder Buwalda zijn:
- Is de wethouder bekend met het door Nederland ondertekende VN-verdrag Handicap en kan hij aangeven wat dit verdrag betekent voor de gemeente Culemborg?
- Is de gemeente Culemborg zelf op dit moment bezig met het ontwikkelen van inclusief lokaal beleid en het opstellen van een lokale inclusie-agenda voor mensen met een beperking? Zo ja: wat is de stand van zaken? Zo nee: welke voornemens (incl planning) zijn er?
- Is er binnen het lokale inclusie-beleid naast aandacht voor toegankelijkheid en ongehinderde mobiliteit voor mensen met een beperking, ook aandacht voor bewustwording en bejegening?
- Hoe worden ervaringsdeskundigen betrokken bij de totstandkoming van een lokale inclusie-agenda?

Deze vragen zijn gesteld door GL-raadslid Conny de Laat, mede namens D66-raadslid Josefien Rooks & CvN-raadslid Ahmed Salama. Het college heeft altijd 28 dagen om de vragen te beantwoorden.