Goed nieuws! De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van GroenLinks & D66 om de staat van publieke collecties in musea in kaart te brengen. Want helaas staan collectiebeheer en behoud steeds meer onder druk. Aanleiding voor de motie is o.a. een werkbezoek van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet aan het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg. Tijdens dit bezoek werd duidelijk dat steeds meer tijd gaat naar fondsenwerving, promotie & communicatie om voldoende inkomsten binnen te halen. Terwijl musea ook niets liever willen dan zorgvuldig omgaan met ons cultureel erfgoed. Met dit signaal uit Culemborg en elders in het land, en de onderzoeken van de Raad voor Cultuur die dit onderschrijven, wilde initiatiefneemster Corinne via een motie bereiken dat de minister een verkenning moet starten. Gelukt, want deze motie is aangenomen. De cultuurregio's zullen de resultaten bespreken, die daarna in de Kamer weer aan bod komen. GroenLinks Culemborg houd je op de hoogte: we zijn benieuwd naar wat er gaat gebeuren.

De motie Ellemeet (GroenLinks) en Belhaj (D66) voor een verkenning van de staat van de publieke collecties is op 26 november 2019 unaniem aangenomen én is als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

- constaterende dat het behoud en beheer de verantwoordelijkheid is van eigenaren en constaterende dat we zicht hebben op de staat van de rijkscollectie, maar niet op publieke collecties die daarbuiten vallen;
- constaterende dat onder andere de Raad voor Cultuur concludeert dat onder invloed van maatschappelijke druk het accent in het museumbeleid te veel is komen te liggen op grote tentoonstellingen en publieksaantallen en minder op het beheer van de publieke collectie en er daardoor een sluipend verval dreigt;

- overwegende dat deze publieke collecties deel zijn van onze geschiedenis en het nationaal erfgoed en dat er daarom veel belang is bij vakkundig beheer van deze kunst;

- verzoekt de regering, de staat van deze publieke collecties, in samen-spraak met hun eigenaren, te verkennen en de resultaten hiervan mee te nemen in de gesprekken met de stedelijke cultuurregio’s;
- verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Raad voor Cultuur onderstreept belang collectiebeheer & behoud
In 2017 benoemt de Raad voor Cultuur in haar Sectoradvies In wankel evenwicht als aanbeveling aan overheden: "Neem verantwoordelijkheid voor collecties en laat de aandacht voor publiekstaken niet ten koste gaan van beheer en behoud." en aan de museumsector: "Zorg voor een evenwichtige taakverdeling tussen beheer en behoud enerzijds en publiekstaken anderzijds."
Nog recenter in september 2019 publiceert de onafhankelijke commissie-Pechtold, ingesteld door de Raad voor Cultuur, haar advies Van terughoudend naar betrokken met als belangrijke aanbeveling: de bescherming van cultureel erfgoed mag stukken beter. Mooi dus dat dit nu wordt opgepakt door de aangenomen motie.

Meer lezen?
Op 26 augustus 2019 is Corinne Ellemeet op cultureel werkbezoek geweest in Culemborg. Bekijk een kort verslag.