Op dit moment haalt team GroenLinks Culemborg informatie op, we luisteren naar en benaderen mensen die met ons in gesprek willen, en nemen dat mee bij onze overwegingen in aanloop naar een raadsbesluit.

Maandagavond 1 februari heeft er op initiatief van het college een openbare beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad en waaraan de initiatiefnemers van een eventueel nieuw windpark, de lokale burgercoöperatie Vrijstad Windwinning en energiebedrijf Eneco, en ook omwonenden deelnamen. Deze is terug te kijken.

Hier hebben we verschillende vragen kunnen stellen. Onder andere over de mogelijkheden van de gemeenteraad om het plan voor een windpark of onderdelen ervan te wijzigen, en op welke manier draagvlak wordt getoetst. Dat was nuttig en we krijgen nog meer informatie van het college.

Ook zijn we in gesprek met Vrijstad Windwinning en een vertegenwoordiging van omwonenden verenigd in de werkgroep Tegenwind Culemborg. Als lokale afdeling organiseren we begin maart een (online) gesprek voor GroenLinks-leden en achterban.

Wij willen weten welke zorgen, gedachten en ideeën er zijn in de volle breedte van Culemborg, om vervolgens als fractie een lijn te bepalen.

Wil je hierover spreken met GroenLinks Culemborg? Bericht/mail ons: 
👉 culemborg@groenlinks.nl 

Wat meer info
Tot nu toe zijn door alle politieke partijen in de gemeenteraad unaniem kaders vastgesteld met het aannemen van de Windvisie en de Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2.0, beide uit 2017. 

Een centrale doelstelling is Culemborg energieneutraal in 2040. Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben een vergelijkbare doelstelling en deze sluit ook aan op de landelijke doelen uit het Klimaatakkoord.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat we hiernaar toewerken voor een schonere toekomst. Zodat ook volgende generaties een leefbare aarde hebben. Windenergie speelt hier een stevige rol in, net als andere vormen van duurzame energie zoals zon op dak, maar ook energiebesparing. Het gaat erom hierin een goede balans te vinden. Tegelijkertijd is onder meer belangrijk draagvlak, eerlijk delen, kosten en betaalbaarheid, beperken en voorkomen van hinder, effecten op de natuur en inpassing in het landschap.

Op basis van de eerder genoemde kaders hebben Vrijstad Windwinning en Eneco uiteindelijk samen het initiatief genomen om te komen tot een voorontwerp bestemmingsplan dat afgelopen november ter inzage is gelegd en waarin 6 windmolens staan ten zuiden van de N320 met een tiphoogte (de hoogte van de punt van de wieken) van maximaal 270 meter en minimaal 232,5 meter. Deze bandbreedte wordt door de initiatiefnemers voorgesteld om op het moment van aanschaf nog een keuze te kunnen maken tussen verschillende type windmolens en aanbieders.

Hieraan ging een intensief proces vooraf van ongeveer 1,5 jaar. In die periode hebben de initiatiefnemers het plan verder uitgewerkt en hebben zij op meerdere momenten met grondeigenaren in het plangebied, omwonenden, wijkorganisaties, bedrijven en Natuur en Vogelwacht Culemborg gesproken. De gemeente Culemborg was met een vertegenwoordiger aanwezig bij deze 'gebiedstafel' als toehoorder. Helaas is er uiteindelijk geen consensus bereikt aan de gebiedstafel en heeft een deel van de omwonenden zich terug getrokken.

Ondanks dat er geen consensus was, hebben de initiatiefnemers een zogeheten voorontwerp bestemmingsplan bij de gemeente ingediend en deze is in het najaar door het college gepubliceerd voor het indienen van zienswijzen. Tot half december kon iedereen die dat wilde een zienswijze indienen. Dit zijn er iets meer dan 250 en deze zijn of worden binnenkort beantwoord.

Vervolgens is het weer aan de twee initiatiefnemers Vrijstad Windwinning en Eneco om af te wegen of zij aanpassingen doen, en te komen met een ontwerp bestemmingsplan. Het is dan aan het college om dit plan ter inzage te leggen, waarna een raadsvoorstel wordt opgesteld en gepubliceerd. Daarna volgt behandeling in de gemeenteraad. Die neemt het uiteindelijke besluit of een plan wel of geen doorgang vindt, of aanpassing nodig is. Zoals aan het begin van dit bericht vermeld zal dit rond de zomer zijn.

Voor meer informatie ga naar de volgende websites

> gemeente Culemborg, waar het ingediende voorontwerp bestemmingsplan is in te zien (het is nu niet meer mogelijk een zienswijze hierop in te dienen, wel weer in een volgende stap bij het ontwerp bestemmingsplan)

> Vrijstad Windwinning en Eneco, de initiatiefnemers van eventuele nieuwe windmolens

> werkgroep Tegenwind Culemborg, omwonenden die het niet eens zijn met het windpark zoals opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan