Wonen in Culemborg

Culemborg heeft een Woonvisie

GroenLinks heeft met belangstelling uitgekeken naar de Woonvisie die in Culemborg is opgesteld met input uit de stad. Zo is er een expertmeeting geweest, een raadsbijeenkomst en een internetpeiling onder inwoners over diverse thema’s. Op donderdagavond 30 maart is de Woonvisie vastgesteld. Een amendement van GroenLinks en PvdA om oplossingen te bedenken voor de knelpunten op de sociale woningmarkt is aangenomen.

Als GroenLinks zijn we tevreden met de Woonvisie die er ligt waarin aandacht is voor: differentiatie en menging, wonen & zorg bijzondere doelgroepen, doorstroming en betaalbaarheid, leefbaarheid en woonomgeving en duurzaamheid en kwaliteit. Hieraan gekoppeld is een actielijst.

Opvang statushouders
Ook is opgenomen dat statushouders een woning krijgen toegewezen die goed en geschikt is voor de betreffende (gezins)situatie. Tegelijkertijd willen we niet dat dit tot verdringing leidt op de sociale huurwoningmarkt. De cijfers laten dit vooralsnog ook niet zien. Op het totale aantal sociale huurwoningen ging in 2016 rond de 4% naar statushouders en worden er tegelijkertijd inspanningen geleverd die meer ruimte en bereikbaarheid moeten bieden.

Voorkomen van schulden
Helaas maar waar zijn schuldhulpverlening en uithuiszettingen in Culemborg aan de orde. Positief daarin is dat de gemeente Culemborg als insteek kiest voor vroegsignalering en er geen ontruimingen meer zullen plaatsvinden op basis van huurschuld. Een mooie stap en we zijn zeer benieuwd zijn naar de effecten van deze aanpak.

Doorstroming sociale woningmarkt verbeteren
GroenLinks signaleert twee knelpunten rondom sociale huurwoningen die ook door de wethouder worden onderschreven. Dan gaat het om zowel de toewijzing voor een bepaalde inkomensgroep als de doorstroming naar duurdere maar betaalbare huurwoningen. Een amendement van GroenLinks en PvdA om te inventariseren wat er in andere gemeenten aan oplossingen voor handen is en past bij Culemborg, is aangenomen. Nog dit jaar zal de gemeenteraad hierover geïnformeerd worden.

Aandacht voor bijzondere woonvormen
Bijzondere woonvormen ziet GroenLinks als kans voor mensen om te wonen naar eigen wensen en behoeften en daardoor bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een stad als Culemborg. Dan kun je denken aan woonconcepten als: tiny houses, containerwoningen of thuishuizen. Maar meer dan in de Woonvisie staat, willen wij dat de gemeente een Plan van Aanpak opstelt om deze ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Hiermee geven we aan serieus te kijken naar de verbetermogelijkheden en vernieuwingen die plaatsvinden op het gebied van wonen. Helaas kon dit amendement niet op een meerderheid rekenen. Alleen CDA en SP stemden met GroenLinks mee. De wethouder ontraadde dit amendement omdat de gemeente initiatieven hiertoe ook nu al graag verder helpt. Hiertoe roepen we dan ook mensen op die een bijzondere woonvorm willen realiseren:
Het kan in Culemborg! Als fractie zullen we de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden.