Antwoorden op vragen GroenLinks Culemborg over jeugdhulp, Wmo en pgb-tarieven

Op 26 juli schreef De Gelderlander 'Raadsleden moeten aan de bak met de jeugdhulp'. Naar aanleiding van dit artikel stelde GroenLinks raadslid Tim de Kroon schriftelijke vragen aan het Culemborgse College van B&W. De antwoorden zijn vandaag verschenen. Hieruit blijkt onder andere dat de gemeenteraad na de zomer zal spreken over een voorstel voor pgb-tarieven (persoonsgebonden budget). Deze situatie geldt voor alle gemeenten in Rivierenland.

Alle vragen en antwoorden kunt u onderstaand bekijken.

 1. Is het College bekend met de problematiek in bijgevoegd artikel uit De Gelderlander (26 juli 2017)?

  Het college is bekend met de uitspraak van Rechtbank (mei 2017) dat de tarieven PGB niet gedelegeerd mogen worden aan het college. Voorheen was dit wel gebruikelijk. Na de uitspraak is het college aan de slag gegaan met aanpassing van de verordening Wmo en jeugd.

 2. Volgens dit artikel moeten gemeenten in Rivierenland hard aan de bak om zowel de uitvoering van de jeugdhulpverlening als de Wmo te repareren. Dat stelt juridisch adviseur van het Geldermalsens gezin dat een rechtszaak van de gemeente won. Is het College het eens met deze redeneerlijn en moet de raad de tarieven alsnog vaststellen, ook in Culemborg en geheel Rivierenland? Graag een nadere toelichting.

  De verordening Wmo en jeugd gemeente Culemborg is gerepareerd en ligt ter toetsing bij juridische zaken. Binnenkort worden de tarieven pgb voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. De situatie geldt voor alle gemeenten in Rivierenland.

 3. Hoe zit het met de toewijzing van de pgb-gelden in relatie tot de daadwerkelijke zorgkosten? Het artikel in De Gelderlander haalt cijfers van Geldermalsen aan, zijn die ook beschikbaar van Culemborg en zo ja, wat zijn deze?

  De pgb-gelden dekken over het algemeen de daadwerkelijke zorgkosten.
  Op dit moment ontvangen 44 inwoners een pgb jeugd en 119 inwoners een pgb Wmo.

 4. Kan het College zich vinden in de tarieven die zij hanteert voor de pgb-gelden en zo ja, waarom zijn deze verantwoord en billijk? Kunt u dit nader toelichten?

  Het college kan zich vinden in de tarieven die gehanteerd worden voor het pgb. Met de cliënten wordt het tarief besproken en hoe zij dit gaan invullen om het resultaat te bereiken. Een pgb voor kortdurend verblijf Wmo/jeugd is in sommige gevallen niet toereikend. Een aantal aanbieders zijn gecontracteerd voor het bieden van het product kortdurend verblijf. Er bestaan prijsverschillen tussen verschillende niet gecontracteerde aanbieders van kortdurend verblijf, waardoor een PGB niet toereikend is. De invulling van het product kortdurend verblijf bij de gecontracteerde aanbieders past niet bij alle cliënten jeugd/Wmo die kortdurende opvang geïndiceerd krijgen. Zij kunnen dan d.m.v. een pgb dit product bij een andere niet gecontracteerde aanbieder inkopen. Aangezien dit tarief vaak hoger ligt, wordt er maatwerk geleverd. In de regionaal verband is er op het tarief kortdurend verblijf jeugd al standaard een tarief voor dagbesteding opgevoerd. Mocht de cliënt nog extra ondersteuning nodig hebben dan wordt desbetreffend product ook opgevoerd bij het pgb budget. Zo kan de cliënt de voor hem/haar gepaste zorg inkopen met een pgb. De tarieven van sommige pgb aanbieders zijn zo hoog, dat ook het aanvullend pgb product niet kostendekkend is.

 5. Zijn er rechtszaken geweest, dan wel lopen er rechtszaken met Culemborgse inwoners aangaande de hoogte en dergelijke van het pgb? Zo ja, hoeveel rechtszaken en wat zijn hiervan de uitkomsten?

  Ja, er zijn 3 rechtszaken aangaande niet vastgesteld tarief pgb door de gemeenteraad. Deze zijn alle 3 gegrond verklaard. Dit betrof in 2 gevallen het product Huishoudelijke Hulp en in één geval begeleiding.