Speerpunten Groenlinks Culemborg

Wat wil GroenLinks Culemborg de komende vier jaar bereiken als we in het College komen? De belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2014-2018.

 

Ruimte voor ideeën uit de stad

GroenLinks geeft ruimte aan eigen ideeën van mensen en maakt initiatieven mogelijk. Culemborg wordt een stad waarin wordt meegedacht en samengewerkt.

 • We nemen de bureaucratische hobbels voor initiatieven van mensen weg
 • We zorgen dat de gemeente partner is en initiatieven mogelijk maakt
 • We betrekken mensen in vroeg stadium bij plannen: beginspraak

Zorg dichtbij mensen

GroenLinks laat niemand vallen en wil dat mensen de kans krijgen vooral zelf te bepalen hoe zorg en hulp worden ingezet.

 • Wij zorgen ervoor dat ondersteuning persoonlijk is, maatwerk biedt en gericht is op zelfstandigheid van mensen
 • We zorgen voor goede samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • We communiceren in gewone-mensentaal en geven duidelijke informatie 

Groen werkt

GroenLinks stimuleert investeringen in schone energie, wil meer natuur en groen in en rond de stad en geeft ruim baan voor fietsers en voetgangers 

 • We stellen een  ‘duurzaamheidsmakelaar’ aan die burgers, bedrijven en gemeente verbindt
 • We leggen comfortabele en veilige fiets- en wandelroutes aan, ook voor mensen met beperkingen
 • We beheren het openbaar groen op een natuurvriendelijke manier en we laten groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten

Iedereen doet mee

GroenLinks wil voor elke uitkeringsgerechtigde een persoonlijk plan met een doel voor de toekomst. Wederzijds vertrouwen is uitgangspunt. 

 • We ondersteunen werklozen bij het vinden van werk of een maatschappelijke activiteit
 • We geven bedrijven die arbeidsgehandicapten in dienst nemen een grotere kans op opdrachten van de gemeente
 • We voorkomen dat schuldenproblematiek ontstaat of groter wordt, bijvoorbeeld door de inzet van de Formulierenbrigade

Levendige stad

GroenLinks wil een levendige stad. Daar hoort een gevarieerd cultuuraanbod bij en een creatieve aanpak van leegstand.

 • We zorgen dat een ‘leegstandscoördinator’ actief aan de slag gaat om een goede bestemming te vinden voor lege panden, samen met partners in de stad; we concentreren winkels in de binnenstad en rond de winkelcentra
 • We vinden dat theater, bieb en museum cultureel en economisch onmisbaar zijn voor de stad
 • We geven geen vergunning voor nieuwe kantoren of bedrijfspanden, tenzij een gelijke oppervlakte elders wordt afgebroken of herbestemd