Meer groen

GroenLinks voor meer groen in en rondom Culemborg.

De groene omgeving van Culemborg en de aanwezigheid van de Lek zijn voor veel mensen een belangrijke reden om in Culemborg te komen wonen, naast de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. Veel groen in de stad is essentieel voor gezondheid, waterbeheer, biodiversiteit, luchtkwaliteit en het tegengaan van hittestress. Planten en dieren hebben baat bij aaneengesloten stukken groen van hoge kwaliteit. GroenLinks wil dat groene karakter van Culemborg dan ook uitvergroten.

Daar waar geen fysieke ruimte is voor bomen of plantsoenen/perkjes of groenstroken worden alternatieven als groene gevels (met name bij hoogbouw) opgepakt. In het beheer van de openbare ruimte wordt ‘vergroening’ standaard in projecten meegenomen. Samen met bewoners (ook kinderen) brengen we in kaart welke groenvoorzieningen zij wensen, zodat groen uitnodigt om in te spelen en te gaan sporten.

De uiterwaarden met de Hollandse Waterlinie zijn voor GroenLinks belangrijk, onder meer vanwege de groene kwaliteit. Dat willen we uitbreiden. Wij willen dat grote delen van de uiterwaarden toegankelijk zijn en gericht op beleving en gebruik, zoals wandelen en andere vormen van recreatie die de natuurwaarden niet aantasten. Dit draagt volgens ons bij aan het draagvlak onder inwoners voor natuurbehoud en ontwikkeling. Sommige delen van de uiterwaarden reserveren we voor broedvogels en bijzondere soorten, zoals de bever.

Kansen worden gepakt om te versterken, waaronder met de Redichemse Waard! GroenLinks staat voor behoud van de erfpacht met investeringen in herstel van natuur en landschap, cultuurhistorie, een toegankelijk wandelgebied en voortzetten van recreatie. Wij willen geen vervuilende slibstort. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid bij beheer en handhaving. Culemborgers worden actief uitgenodigd om mee te doen met verantwoord en goed beheer van de Redichemse Waard en de omliggende uiterwaarden. GroenLinks wil de krachten bundelen en expertise van inwoners benutten. Samen kunnen we dit bereiken.

    Verkiezingsprogramma GroenLinks

    Voor een sociaal en duurzaam Culemborg

    Bekijk hier