GroenLinks Culemborg wil de lokale democratie versterken: open, eerlijk en samen. Door te experimenteren met nieuwe vormen van participatie, denk aan een motiemarkt waarin bewoners voorstellen doen, het samenstellen van een denktank bestaande uit raadsleden, inwoners & organisaties, veel meer gesprekken te voeren in de wijk of daar waar het over gaat, het interview als aanvulling op het spreekrecht en raadsbrede werkbezoeken.

We gaan door met instrumenten die al goed werken, zoals het stadsgesprek, en proberen deze nog effectiever te maken. Bijvoorbeeld door de doelstellingen scherper te formuleren, de timing te verbeteren en te zien hoe zoveel mogelijk inwoners bereikt en geënthousiasmeerd kunnen worden om mee te denken met de toekomst van hun eigen stad. Van mens tot mens met elkaar in gesprek, en minder vanuit maatschappelijke rollen, posities en verantwoordelijkheden. Om zo de kans te vergroten op gelijkwaardigheid, wederzijds begrip en een gezamenlijk resultaat.

Waar nodig en relevant, willen we dit lokaler en gerichter doen in de vorm van buurtgesprekken. Dat kan ook via de werkwijze van Buurt Bestuurt. Sommige onderwerpen wil je dichtbij inwoners organiseren. Zij kennen de situatie het beste. Wanneer de buurt, betrokken organisaties (welzijnswerk, politie, gemeente) en – indien nodig - de politiek meewerkt aan oplossingen, wordt de wijk mooier en gezelliger en draagt dit bij aan vertrouwen in elkaar.

Eigen initiatieven van bewoners krijgen ondersteuning, zeker als die de stad eerlijker, groener, duurzamer en socialer maken. Een idee zou kunnen zijn om jaarlijks een deel van de begroting voor bewonersinitiatieven te reserveren die door een jury van inwoners worden beoordeeld.

We willen ook dat Culemborgse raadsleden onderling meer gaan samenwerken, waarbij het belang van de stad zichtbaar centraal staat. Als het aan GroenLinks ligt, wordt elkaar vliegen afvangen in de raadszaal verleden tijd. Een andere manier van samenwerken begint al na de verkiezingen (of wellicht al daarvoor). Wat volgens ons een serieuze kans verdient, is een breed gedragen raadsakkoord, waarin alle politieke partijen met elkaar prioriteiten formuleren en aangeven welke thema’s de komende jaren aan de orde moeten komen en hoe deze thema’s samen met de stad worden aangepakt. De uitwerking kan door wethouders worden vastgelegd in een bestuursakkoord, dat in samenspraak met de gemeenteraad en in contact met inwoners en organisaties uit de stad wordt gemaakt.

Om dit alles handen en voeten te geven zal de samenwerking tussen de burgemeester, wethouders, gemeenteraad, inwoners en organisaties moeten veranderen. In de versterkte lokale democratie voelen inwoners zich betrokken bij belangrijke voorstellen doordat zij eerder en beter gehoord worden. Het is daarbij helder op welke manier zij kunnen participeren en wat zij mogen verwachten.