Jongeren

Jongeren betrekken

GroenLinks Culemborg wil dat jongeren zich betrokken voelen bij de samenleving en hen een stem geven.

Alle jongeren horen er bij en hebben recht op een toekomstperspectief. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Er is voldoende aanbod van activiteiten voor en door jongeren en er is een prettige hotspot (ontmoetingsplek). Jongeren kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben in de stad. De jeugd wordt structureel betrokken bij onderwerpen in de stad die hen aangaan. Scholen in het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om onderwijsprojecten en profielwerkstukken te laten aansluiten bij actuele onderwerpen in de stad.

De verbinding tussen scholen, onderwijsniveaus en werkgevers is essentieel. Een gedegen voorbereiding en het zorgen voor stages en werk is heel belangrijk. Lokaal en regionaal zetten we in op vruchtbare samenwerking tussen onderwijs en werkgevers, waarbij ook de gemeente en de provincie het goede voorbeeld geven. Daarbij wordt actief gewerkt aan het tegengaan van arbeidsdiscriminatie.

Voor preventie en ontmoeting is voldoende en kwalitatief hoogstaand jongerenwerk van belang die nauw samenwerkt met onder andere wijkteams, onderwijs, bedrijfsleven, veiligheid en zorg.

Op dit moment mist GroenLinks bij de gemeente een heldere visie en een eenduidige en gedragen aanpak voor jongeren die (mogelijk) de aansluiting verliezen met de samenleving. Daar gaan we nu werk van maken met alle betrokken partners inclusief ouders en jongeren zelf.

Soms hebben jongeren extra zorg of hulp nodig. GroenLinks vindt het van groot belang dat de juiste deskundigheid aanwezig is bij scholen, sociale wijkteams en huisartsen. Professionals werken samen om een zorgvuldige inschatting te maken van wat er voor de jongere en zijn omgeving nodig is. Ook krijgen kinderen, jongeren en hun ouders zelf een stem in het zoeken naar de beste oplossing en in het beoordelen van de ontvangen zorg en ondersteuning. We omarmen daarin het recht van inwoners om de bestaande organisaties voor zorg en ondersteuning uit te dagen (‘right to challenge’).

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier