Alles samengevat

Onze plannen in het kort

Het GroenLinks-verkiezingsprogramma 'Politiek met lef, voor mens en milieu' (2018-2022) kent vele voorstellen en laat tegelijkertijd ook ruimte om het gesprek aan te gaan. Zo willen we dat de gemeente gaat experimenteren met nieuwe vormen van democratie en participatie om kennis en ervaring in Culemborg optimaal te benutten.
 
Wat volgens GroenLinks een serieuze kans verdient, is een breed gedragen raadsakkoord. Hierin geven politieke partijen met elkaar de prioriteiten aan voor de komende jaren en hoe deze samen met de stad worden aangepakt. Eigen initiatieven van bewoners krijgen ondersteuning als die ideeën de stad eerlijker, schoner en socialer maken. Voorstel zou kunnen zijn om jaarlijks een deel van de begroting hiervoor te reserveren en door een jury van inwoners te laten beoordelen.
 
Gelijke kansen
In Culemborg kan iedereen meedoen doordat we regelingen als het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds, Doe Mee® en Stichting Leergeld voortzetten en indien nodig uitbreiden. Mensen met schulden worden snel en goed ondersteund. Er komt een pilot regelarme bijstand en in de tussentijd wordt een basisinkomen bespreekbaar.
 
Jongeren voelen zich betrokken bij de samenleving. Er wordt een ontmoetingsplek ingericht voor, door en met jongeren waar diverse activiteiten plaatsvinden. We gaan werk maken van een visie en eenduidige en gedragen aanpak. Over zaken die hen aangaan praten ze mee. Lokaal en regionaal zetten we in op vruchtbare samenwerking tussen onderwijs en werkgevers. Discriminatie is onbestaanbaar, de gemeente en provincie gaan het goede voorbeeld geven.
 
Als het gaat om zorg maken we werk van één gezin, één plan waarbij het gezin actief meepraat en bevorderen we overleg tussen o.a. huisartsen, onderwijs en sociale wijkteams. Ouderen kunnen zo lang mogelijk thuis wonen met ondersteuning, mits dat kan. Zorg en ondersteuning is van kwaliteit, op maat afgestemd en betaalbaar. Professionals en organisaties krijgen een eerlijke betaling. Vrijwilligers verdienen een compliment en er is alertheid op grenzen van hun inzet en verantwoordelijkheden, ook in andere sectoren.
 
Schone wereld
GroenLinks legt de rode loper uit voor fietsers en voetgangers. Culemborg wordt een gezonde stad. Te denken valt aan een fietsbrug over de Lek, snelfietsroutes en duidelijke (groene) wandelpaden. Je fiets veilig parkeren in een bewaakte fietsenstalling bij het station en in de binnenstad wordt realiteit. De Spoorzone biedt kansen als (fiets-en voetgangers)verbinding tussen oost en west, om treinreizigers te laten zien wat Culemborg te bieden heeft, met een deelfiets voor handen en zichtbare bewegwijzering. Ook goed voor ondernemers, zowel in de binnenstad als daarbuiten. Die verbinding, daar zet GroenLinks op in.
 
We hebben oog voor de balans tussen recreatie en natuurbehoud van de uiterwaarden en pakken kansen om te versterken, waaronder met de Redichemse Waard! GroenLinks staat voor behoud van de erfpacht met investeringen in herstel van natuur en landschap, cultuurhistorie, een toegankelijk wandelgebied en voortzetten van recreatie. Wij willen geen vervuilende slibstort. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid bij beheer en handhaving. Culemborgers worden actief uitgenodigd om mee te doen met verantwoord en goed beheer van de Redichemse Waard en de omliggende uiterwaarden.
 
Extra aandacht komt er voor natuur, zeker in wijken waar nu weinig groen is. In het beheer van de openbare ruimte wordt ‘vergroening’ standaard in projecten meegenomen. Samen met bewoners (ook kinderen!) brengen we in kaart welke groenvoorzieningen zij wensen, zodat groen uitnodigt om in te spelen en te gaan sporten.
 
Culemborg wordt zo snel als mogelijk energieneutraal. Inwoners gaan zelf vormgeven aan lokale duurzame energievoorzieningen en delen in de opbrengst. Wijk voor wijk gaat de stad overschakelen op alternatieven voor aardgas. Nieuwbouw levert energie op in plaats van woningen met een negatieve energiebalans.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor schone lucht voor haar inwoners. Actie is nodig. GroenLinks wil daarom diverse luchtkwaliteitsmetingen in de stad laten verrichten, om te weten waar het beter moet en op welke manier daar invloed op uitgeoefent kan worden. Bewustwording vergroten en oplossingen aandragen. Zoals ondersteuning bij overleg tussen burgers, het verkennen van een subsidieregeling voor rookfilters en het organiseren van een centraal vuurwerk als aantrekkelijk alternatief. Goed voor mens, dier en milieu.
 
Schaarse grondstoffen worden hergebruikt. Om dit te bereiken krijgen lokale initiatieven ondersteuning als zij kringlopen sluitend maken. Bij inkoop-en aanbestedingsbeleid hebben bedrijven voorrang wanneer zij grondstoffen hergebruiken. De gemeente maakt succeservaringen zichtbaar wat ook enthousiasmeert om zelf mee te doen.
 
Thuis voelen
We werken samen aan een veilige stad. De politie treedt daadkrachtig op tegen overlast en criminaliteit mede dankzij inwoners en welzijnswerk. Bewoners krijgen hulp bij het bespreekbaar maken van overlast. Gemeente zet in op preventie door onderliggende oorzaken van criminaliteit helder te benoemen en aan te pakken.
 
Bijzonder wonen met combinaties van samen wonen-werken-zorg en concepten als tiny houses, zou eigenlijk heel gewoon moeten zijn in Culemborg. Woonaanbod sluit zo beter aan bij de uiteenlopende behoeften van deze en toekomstige tijd. De (sociale) woningmarkt krijgt een goede doorstroming, zodat starters ook kans op woonruimte hebben.
 
In Culemborg komt er één integrale stadsvisie met een duidelijke positionering van de stad zodat iedereen helder en eenduidig kan communiceren over waar de stad voor staat. Alle ruimte is er voor innovatief en duurzaam ondernemerschap. De historische binnenstad wordt optimaal benut en ingezette acties voor groen, gezelligheid en samenwerking gaan door, met een citymanager die hieraan bijdraagt.
 
We genieten van Culemborg Cultuurstad en zijn daar trots op. GroenLinks wil investeren in een cultureel aanbod voor velerlei doelgroepen door dit mogelijk te maken. Het Cultuurfonds Culemborg gaan we doelstellingen meegeven om aanbod voor specifieke doelgroepen in kunst- en cultuurbeleid te stimuleren. Belangrijke voorzieningen als de bibliotheek, het Weeshuismuseum, Kunst Educatie Culemborg en theater De Fransche School behouden we, omdat kunst en cultuur van grote maatschappelijke waarde zijn.
 
Dit alles doen we voor een leefbare stad, sociaal en duurzaam. Nu en in de toekomst.
 
Vragen of meer weten? Welkom! Neem vooral contact met ons op.