GroenLinks Culemborg kiest voor..

Vorige week is in de raadscommissie gesproken over de noodzakelijke structurele bezuinigingen. We steunen grotendeels de maatregelen die het college voorstelt. Máár..

GroenLinks is echter tégen:
> een korting op het Culemborgse initiatief Linawijs die kinderen het passende onderwijs-zorg aanbod geeft dat zij nodig hebben....
> kleine bezuinigingen op voorzieningen als bankjes, afvalbakken én de vogels in de plantage, die veel inwoners waarderen. Bij de volières willen we wel graag meer aandacht voor dierenwelzijn door aanpassing van de vogelverblijven. Liefst samen met inwoners & met steun van natuurorganisaties.

Samen met de 7 partijen van het raadsprogramma werken we aan voorstellen (moties/amendementen) voor de gemeenteraad op 18 juni.

Het college stelt eenmalige investeringen voor die bijdragen aan een sociale & groene stad voor nú en in de toekomst..

GroenLinks is vóór:
> betaalbare woningen voor starters, jongeren & kleinere huishoudens (oa in Spoorzone).
> woon(zorg)initiatieven om tekort aan passende woonruimte op te lossen.
> armoede bestrijden in onze stad.
> kansen creëren voor kwetsbare jongeren: bijv via een jongerenfonds om problemen in toekomst te voorkomen.
> aantrekkelijke fietsstraat Zandsstraat - Prijssestraat - Landzichtweg - Prijsseweg én wandelroute station-binnenstad: voor veilige mobiliteit, schone lucht én koop lokaal.
> groen in de woonwijken, met oog voor klimaatadaptatie en behoud & herstel van biodiversiteit.
> lokale economie met een goed plan van ondernemers binnenstad ondersteunen.
> energietransitie mogelijk maken voor inwoners met een kleinere portemonnee: woningisolatie, aanleg zonnepanelen en wijk-voor-wijk samen met inwoners projecten oppakken.
> natuurspeelplaatsen voor kinderen: voldoende plek voor beweging & creatief buiten spelen.
> verbeteren van zorg & ondersteuning voor inwoners met partnerorganisaties: kiezen voor minder zorgaanbieders, minder bureaucratie & meer inzet op preventie en ervaringsdeskundigen.

GroenLinks ziet kansen om:
> kennis en ervaringen van inwoners & initiatiefnemers beter te benutten: de budgetten van buurt bestuurt, buurtpanels & gemeentebeleidsmonitor samenvoegen tot één plan om zelf meedenken en actief meedoen beter mogelijk te maken.
> helder te communiceren aan raad én inwoners wat het kost én oplevert om expertise in te huren als die binnen stadskantoor echt niet aanwezig is.
> bij uitvoering WMO en Jeugdzorg van inwoners met een hoog inkomen een eigen bijdrage te vragen, zodat we de zorg beschikbaar kunnen houden voor iedereen.

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg, voor nú en voor straks. Samen met inwoners en partners in de stad, want iedereen telt mee!

PS
Voor onze visie op de stad en het hoe & waarom van bezuinigen, zie ons eerdere bericht van 26 mei j.l.